alkuun

Erillisverkot ottaa käyttöön vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajilleen, Code of Conduct for Suppliers

Erillisverkot-konserni ottaa uusissa toimittaja- ja alihankintasopimuksissaan käyttöön vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet tavaran ja palvelun toimittajilleen tästä vuodesta alkaen. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet liitetään osaksi uusia toimittajasopimuksia.

Uusien toimittajien ja heidän alihankkijoidensa, jotka kuuluvat Erillisverkkojen sopimusten piiriin, tulee käydä syksystä 2020 alkaen Erillisverkkojen verkkokoulutus vastuullisuudesta. Tiedotamme toimittajia koulutuksen käynnistymisestä erikseen. Nykyisissä toimittaja- ja alihankintasopimuksissa vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita suositellaan käytettäviksi. Myös osallistuminen syksyllä alkavaan verkkokoulutukseen on suositeltavaa.

Uusissa toimittaja- ja alihankintasopimuksissa Erillisverkkojen kanssa yhteistyötä tekevät toimittajat ja heidän alihankkijansa sitoutetaan noudattamaan vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteita ja raportoimaan vuosittain Erillisverkoille näiden vähimmäisvelvoitteiden toteutumisesta osoitteeseen vastuullisuus@erillisverkot.fi. Vähimmäisvelvoitteissa huomioidaan mm. YK:n Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet ja OECD:n ohjeet yrityksille. Erillisverkoilla tulee olemaan myös oikeus tehdä tarkastuksia ja velvoittaa toimenpiteisiin vastuullisuuden vä-himmäisvelvoitteiden puutteellisesta noudattamisesta. Nykyisiä toimittaja- ja alihan-kintasopimuskumppaneita kannustetaan raportoimaan vuosittain vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteiden noudattamisestaan. 

Erillisverkot-konserni on valtion kokonaan omistama erityistehtävä yhtiö. Omistajaohjauksen noudattaminen on kirjattu Erillisverkkojen toimintaperiaatteisiin (code of conduct). Erillisverkkojen perusarvona on yhteiskuntavastuun toteuttaminen. Liiketoiminnassa pyritään tasapuolisesti puntaroimaan taloudellisia tekijöitä sekä toiminnan sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia erityistehtävää toteutettaessa. Keskeisenä ohjaavana tekijänä on halumme toimia vastuullisesti.

Lisätietoja: vastuullisuus@erillisverkot.fi