Rekisteriseloste

Erillisverkkojen tietosuojaseloste

Erillisverkkojen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste koskee Suomen Erillisverkot Oy:n sekä tämän tytäryhtiöiden Suomen Turvallisuusverkko Oy:n, Johtotieto Oy:n ja Leijonaverkot Oy:n verkkopalveluiden tietovarantoa.

1. Rekisterinpitäjä

 • Suomen Erillisverkot Oy, Y-tunnus 1552436-8
 • Suomen Turvallisuusverkko Oy, Y-tunnus 2461691-8
 • Johtotieto Oy, Y-tunnus 0875145-8
 • Leijonaverkot Oy, Y-tunnus 2340007-4PL 357
  02151 Espoo
  Asiakaspalvelu, arkisin kello 8-16
  puhelin 0800 182555

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot

Suomen Erillisverkot Oy, Viestintä ja markkinointi
Katariina Salmisalo
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
puh. 0294 440 500

3. Rekisterin nimi

Erillisverkkojen markkinointi- ja sidosryhmäviestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on konsernin myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteuttamisen tuki. Lisäksi rekisterin avulla hallitaan konsernin sidosryhmien (mm. toimittajat, yhteistyökumppanit, asiantuntijaverkostot) yhteystietoja, viestintää ja tapahtumien järjestämistä.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu pääasiallisesti rekisterinpitäjän oman henkilöstön toimesta. Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu sopimuskumppaneille tilanteissa, joissa parannetaan tai rikastetaan henkilörekisterin tietoja tai tarvitaan palveluita, joita rekisterinpitäjä itse ei järjestä. Esimerkkejä toimenpiteistä, joissa käytämme ulkoistuskumppaneista ovat mm. tietojen tuoreutus ja rikastus, sähköpostimarkkinointi sekä kysely- ja tutkimuspalvelut. Ulkoistetun henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus on varmistettu kirjallisin sopimuksin.Tietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä sähköpostiosoitteet
 • Työtehtäviin liittyvät tiedot, kuten tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä kuvaavat tiedot
 • Ruoka-aineallergioihin tai liikkumiskyvyn rajoituksiin liittyvät tiedot, joiden avulla varmistetaan rekisteröidyn turvallinen osallistuminen tilaisuuksiin
 • Postituslistat
 • Yhteysloki
 • Palveluiden käyttöKaikkia tietoryhmiä ei sovelleta kaikkiin rekisteröityihin.

6. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää konsernin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdentamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, tapahtumahallintaan sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää konsernin ja asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi. Kts. kohta ” Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet”.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
 • Asiakkaan toimintaan perustuvat tiedot (evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot).
 • Kolmannen osapuolen julkisista rekistereistä saadut tiedot.
 • Muista asianmukaisista julkisista lähteistä

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja palveluiden tuottamiseen osallistuville osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

11. Henkilötietojen säilytysajan kriteerit

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteistenvaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja saada niistä kopiot. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklassa mainitut tiedot. Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy.

Rekisteröidyllä on myös oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista asioista. Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä poistopyynnön rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti olemassa olevia konsernin dokumenttipohjia käyttäen. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyäRekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti olemassa olevia konsernin dokumenttipohjia käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

13. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

14. NPS-kyselyt

Teemme verkkomediassamme/verkkosivustoillamme NPS-kyselyjä, joihin vastaamisesta järjestelmään kertyy IP-osoitetieto. Emme käytä tietoa markkinointitarkoituksiin tai kerää järjestelmän avulla henkilötietoja.

15. Tietoa evästeistä

Suomen Erillisverkot Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa. Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen.Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Erillisverkot Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hyödynnämme Google Analytics ja Akamai Media Analytics Solutionsia live- ja tallenne-webcast-toteutusten yhteydessä mm. katsojalukujen ja niiden vaihteluiden sekä lähetysten laadun seurantaan mm. lähetyksen aikana.

Lue lisää Akamai Media Analytics Solutionsin tietojen käsittelystä: https://www.akamai.com/uk/en/products/media-delivery/media-analytics.jspEvästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.