alkuun

Virve 2:n sisäkuuluvuus varmistettava – mitä pitää tietää?

Pelastuslaki on jo pitkään edellyttänyt, että viranomaisverkon on toimittava tiloissa, joissa on korkea henkilöturvallisuusriski. Ennen kuin Virve muuttuu laajakaistaiseksi, pitää sekä nykyisen että uuden palvelun sisäkuuluvuus varmistaa esimerkiksi kauppakeskuksissa ja liikenneterminaaleissa.
pelastuslaki sisäkuuluvuus virve 2

Elokuussa 2021 voimaan astuneen Pelastuslain 109 §:n muutoksen mukaan pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan hankkimaan rakennuksiinsa myös laajakaistaisen Virven käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa.

Laajakaistainen Virve eli Virve 2 mahdollistaa viranomaisille useiden uusien teknologioiden hyödyntämisen.

Kauppakeskukset, kuten Mall Of Tripla Helsingissä, ovat sellaisia rakennuksia, joissa laajakaistaisen Virven pitää kuulua.

Viranomaisverkko Virven ja Virve 2:n sisäkuuluvuus – yleistä tietoa:

Sisäkuuluvuus tarkoittaa, että viranomaisverkko Virve toimii ulkoalueiden lisäksi myös sisätiloissa. Viranomaiset ja muut turvallisuustoimijat voivat jatkossa käyttää myös Virve 2 -palvelua sekä sen laitteita ja liittymiä rakennusten sisällä ja maan alla.

Kuuluvuudesta määrää pelastuslaki. Lain mukaan pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan hankkimaan rakennukseensa välttämättömiä laajakaistaisen viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän palvelun varmistavia laitteita ja pitämään nämä toimintakunnossa.

Virven pitää toimia rakennuksissa, joissa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski ja joihin pelastusviranomainen on antanut asiasta määräyksen. Näitä ovat tyypillisesti suuret julkiset tilat, joissa liikkuu paljon ihmisiä tai tilat, joissa käsitellään erittäin vaarallisia aineita. Tällaisia rakennuksia ovat esimerkiksi matkustajaterminaalit, kauppakeskukset, suuriin yleisötapahtumiin tarkoitetut tilat, hoitolaitokset ja esimerkiksi teollisuusrakennukset, joissa säilytetään palavia kaasuja tai myrkyllisiä kemikaaleja.

Pelastusviranomainen määrittelee tilat, joihin sisäkuuluvuus vaaditaan. Kuuluvuuden pitää usein olla laajempi kuin kaupallisten operaattoreiden ylläpitämissä mobiiliverkoissa. Esimerkiksi kauppakeskuksissa kuuluvuuden täytyy usein kattaa myös tilat, joissa asiakkaat eivät liiku, kuten sprinkleri- tai sähköpääkeskukset sekä palokunnan sammutusreitit. Erityisen suurten ja kriittisten kohteiden sisäkuuluvuuden rakentaminen vaatii yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa suunnitteluvaiheesta asti. Tästä esimerkkinä on muun muassa Länsimetro.

Virve uudistuu laajakaistaiseksi. Uuden palvelun ja nykyisen Virven kuuluvuus sisätiloissa pitää varmistaa, jotta viranomaisten viestiliikenne toimii luotettavasti myös laajakaistateknologialla toimivan Virven käyttöönoton jälkeen. Varmistus mahdollistaa viranomaisten siirtymisen Virve 2 -käyttäjiksi.

Virven sisäkuuluvuus ja vastuut:

Pelastusviranomainen määrittelee, mihin tiloihin sisäkuuluvuus rakennuksessa vaaditaan. Jos rakennuksessa, kuten pelastusasemalla, työskentelee jo valmiiksi Virve-käyttäjiä, heidän tarpeensa tulee huomioida sisäkuuluvuuden rakentamisessa. Antenniverkko ja kaapelointi pitää suunnitella ja asentaa ammattitaitoisesti, jotta nykyisen Virven ja Virve 2:n käyttöön tarvittavat aktiivilaitteet voidaan liittää ja ottaa käyttöön. Ohjeita asiasta on koottu Erillisverkojen verkkosivuille.

Erillisverkot toimii Virve 2 -palveluoperaattorina, joka tuottaa Virve 2 -palvelun viranomaisasiakkaille ja muille käyttäjille. Erillisverkot hyödyntää Elisan radioverkon tukiasemia.

Elisa valittiin kilpailutuksen kautta laajakaistateknologiaan siirtyvän Virve 2 -radioverkon toimittajaksi. Elisa vastaa radioverkon kaikkien aktiivilaitteiden toiminnasta.

Pelastuslaki määrää nykyisenkin Virven sisäkuuluvuudesta ja peittoalueesta. Lain muututtua vuonna 2021 pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan hankkimaan rakennuksiinsa myös laajakaistaisen Virven käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. Jotta Virve toimii moitteettomasti myös tulevaisuudessa, sisäkuuluvuus pitää varmistaa ja saada kuntoon, ennen kuin alueen viranomaiset siirtyvät Virve 2 -käyttäjiksi. Suurin muutos on, että tulevaisuudessa Virve 2:n aktiivilaite tulee Elisalta.

Nykyisenkin Virven sisäkuuluvuudesta ja peittoalueesta on määräykset laissa. Mobiiliverkot toimivat nykyään niin kattavasti ja hyvin, että suurimmassa osassa nykyisistä sisäkuuluvuuskohteista riittää pelkkä pelastusviranomaisen määräämä tarkastus. Osaan rakennuksista tarvitaan kuitenkin parannuksia ja korjauksia sisäkuuluvuuteen, jotta Virve 2 toimii luotettavasti.

Miten viranomaisverkon sisäkuuluvuus varmistetaan?

Pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen omistajan varmistamaan sisäkuuluvuuden. Kohteissa, joissa nykyisen Virven sisäkuuluvuus on otettu omaehtoisesti käyttöön, käyttäjän pitää olla itse aktiivinen ja varmistaa kuuluvuus, jotta Virve 2 toimii yhtä luotettavasti kuin edeltäjänsä.

Pelastusviranomaiset tekevät valvontasuunnitelman mukaisesti tarkastuksia oman alueensa rakennuksissa, joissa on tavallista suurempi henkilöturvallisuusriski. Pelastusviranomaisilla on listat oman alueensa rakennuksista, joihin on määrätty Virve ja joissa Virve 2 -kuuluvuuden pitää täyttää lain vaatimukset. Pelastusviranomaiset selvittävät sisäkuuluvuuden joko itse tai antavat tarvittavat määräykset kuuluvuuden tarkistamiseksi yleensä määräaikaisen tarkastuksen yhteydessä.

Pelastusviranomainen antaa määräyksen sisäkuuluvuuden varmistamisesta. Jos kuuluvuus ei ole kunnossa, asian korjaamisesta vastaa rakennuksen omistaja viranomaisen määräämässä aikataulussa.

Rakennuksen omistajan vastuulla on hankkia rakennukseen välttämättömät, viranomaisen viestintäpalvelun käytettävyyden varmistavat laitteet. Omistaja vastaa myös niiden toimivuudesta. Pelastusviranomaiset vastaavat kuuluvuuden varmistamisesta. Useimmiten tämä tapahtuu määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Radioverkon suunnittelijan tehtävä on sovittaa sisäantenniverkon siten, että se tuottaa kuuluvuuden pelastusviranomaisen määrittelemille alueille rakennuksessa. Suunnittelijan on myös tärkeää olla yhteydessä Elisaan ennen sisäverkon suunnittelun aloittamista, jotta saadaan lähtötiedot sisäverkon toteuttamiseksi (esim. taajuusalue, toistin tai tukiasema). Urakoitsijan vastuulla on tehdä asennukset siten, että ne noudattavat komponenttivalmistajien ohjeita ja työkaluja sekä Elisan, Traficomin, STUKin ja ST-kortin ohjeita ja suosituksia. Asennustyö tulee myös dokumentoida huolellisesti.

Vaatimus viranomaisverkon sisäkuuluvuudesta koskee myös niitä uudisrakennuksia, joihin pelastusviranomainen on antanut määräyksen. Tämä tapahtuu uudisrakennuksen suunnittelu- tai rakennuslupavaiheessa.

Elisa toimittaa Virve 2:n käytössä tarvittavat aktiivilaitteet ja vastaa niiden toimivuudesta.

Ota yhteyttä:

Tapani Olkinuora.

Tapani Olkinuora

Järjestelmäsuunnittelija 0400 949 594 tapani.olkinuora@erillisverkot.fi

Lue lisää:

Rakennusten Virve-sisäkuuluvuus kuntoon – uudet ohjeet valmistavat laajakaistaisuuteen siirtymistä