Sisäverkon rakentamisen ohjeet

Virve-palvelut

Virve-kuuluvuuden varmistaminen – sisäpeiton rakennusohjeet

Virve-verkko on koko Suomen kattava turvallisuusviranomaisten ja huoltovar-muuskriittisten toimijoiden radioverkko. Oikeilla sisätilapeittoratkaisuilla voidaan varmistaa yhteydenpito verkossa ja ratkaisujen toimivuus, kun siirrytään laajakais-tateknologian käyttöön.
Virve pelastusharjoitus

Virve-sisätilaverkon rakentaminen

Virve-viranomaisradioverkon sisäpeitto on rakennettava kiinteistöihin, joissa sijainti, suuri koko ja poikkeukselliset olosuhteet vaarantavat henkilö- tai paloturvallisuutta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset, tunnelit, matkustajaterminaalit, palvelutalot ja yleisötapahtumien järjestämiseen rakennetut tilat.

Sisätilapeiton suunnittelussa on tärkeää, että se tehdään pelastustoimen vaatimusten ja kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Virve-sisätilaverkon kattavuus tulee sopia yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Sisäverkon Tarvekartoituslomake on tätä varten.

Laaditun kartoituksen toteuttamiseksi kiinteistön omistaja tai tämän edustaja ottaa yhteyttä suunnittelijaan/urakoitsijaan, joka tekee suunnitelman sisäverkon toteuttamiseksi. Sama urakoitsija voi myös rakentaa kyseisen sisäverkon.

Erillisverkot suorittaa aina uudessa sisäverkkokohteessa lopputarkastuksen, ennen kun se voidaan ottaa käyttöön.

Ohjeet ja lomakkeet

virve puhelimia

Virve-sisäverkon toteutusvaiheet

  1. Tarvekartoitus kohteesta: rakennuttaja
  2. Suunnittelijan ja rakentajan valinta/kilpailutus: rakennuttaja
  3. Suunnitelma sisäverkon toteuttamiseksi: urakoitsija
  4. Taajuuden käyttöoikeuden ja lopputarkastuksen tilaus sekä alustava asennuskansio Erillisverkoille: urakoitsija
  5. Sisäverkon rakentaminen: urakoitsija
  6. Asennuskansion täydentäminen ja toimitus Erillisverkoille: urakoitsija
  7. Lopputarkastus: urakoitsija, tilaaja, Erillisverkot
  8. Dokumenttien toimitus tilaajalle: urakoitsija

Lähtökohtana laajakaistainen verkko

Sisäverkon suunnittelussa on huomioitava tulevan mobiililaajakaistapohjaisen Virve 2.0 -verkon kytkentä sisäverkkoon sekä pelastustoimen vaatimukset kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

Suosittelemme tekemään Virve-verkon sisäverkkototeutukset laajakaistaverkkoina, jolloin yksi yhteinen verkko toimii nykyisen Tetra-pohjaisen Virve-verkon ja arviolta vuonna 2022 käyttöön otettavan Virve 2.0 -palvelun taajuuksilla.

Tekniset ratkaisut kohteen mukaan

Verkkoja suunniteltaessa lähtökohtana ovat LTE-taajuusalueet kohteen mukaan. Yleisökohteissa valitaan ylemmät taajuudet ja tehdasmaisissa kohteissa, joissa käyttö vähäisempää ja antennitarve on pienempi, käytetään alempia LTE-taajuuksia.

Laajakaistaverkossa verkon komponentit, antennit ja tehonjakajat on valittava siten, että ne sopivat kaikille kaupallisten matkapuhelinverkkojen (4 G ja 5 G) LTE-taajuuksille ja myös Virven nykyisille taajuusalueille (380-395 Mhz).

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää kartoittaa tilat, joissa Virven on toimittava. Kaupalliset operaattorit toteuttavat julkisten rakennusten sisäkuuluvuudet asiakaskäytön mukaan. Arviolta vuoden 2022 jälkeen Virve toimii nykyisen Tetra -verkon rinnalla myös kaupallisen operaattorin verkossa, jolloin julkisissa tiloissa kuuluvuus voidaan toteuttaa suoraan kaupallisten operaattoreiden sisätilapeitolla.

Kustannustehokas toteutustapa

Sisäverkko toteutetaan kustannustehokkaasti nykyisen ja tulevan Virve-verkon vaatimusten huomioimisella jo sisäverkon suunnitteluvaiheessa. Samaan sisäverkkoon voidaan kytkeä useita eri taajuuksia oikeilla komponenttivalinnoilla. Laajakaistaisia antenneja ja muita sisäverkkoon tarvittavia komponentteja on hyvin saatavilla ja niiden hinnat noudattelevat Virve-taajuuskaistakomponenttien hintoja.

Noin puolet tälle hetkellä rakennettavista verkoista tehdään laajakaistaverkkoina. Hintavaikutus laajakaistaisen Virve-verkon ja Tetra-pohjaisen Virve-verkon taajuudelle (380-395 Mhz) on vähäinen.