Vastuullisuusstrategia/Hyvä hallintotapa ja talous

Hyvä hallintotapa ja talous

Vastuullisen johtamisen periaatteet

Erillisverkkojen omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiön hallitukselle kuuluu vastuu Erillisverkkojen hallinnosta sekä vastuullisuuden johtamisesta ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Erillisverkkojen hallitus hyväksyy myös yhtiön eettiset toimintaperiaatteet. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä käsittelevät vastuullisuusohjelman päätösasioita esitysten pohjalta. Vastuullisuuden ohjausryhmä ohjaa toteutusta ja tekee päätöksiä korjausliikkeistä ja muutoksenhallinnasta. Vastuullisuuspäällikkö ohjaa toimintaa.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, jota valvotaan ja kehitetään sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla. Yhtiössä seurataan lainsäädännön muutoksia ja ylläpidetään johtamista ohjaavia periaatteita, politiikoita ja muuta ohjeistusta yhtiötä koskevan säädännön vaatimusten mukaisesti. Liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan valtion erityistehtävä yhtiöille osoitetun ohjeistuksen mukaisesti.

Erillisverkot arvioi toimintaympäristöään, strategiaansa ja tavoitteitaan järjestelmällisesti johtamisen vuosikellon mukaisesti. Vastuullisuusstrategiaa seurataan ja päivitetään osana vuosittaista strategiaprosessia.

Tavoitteemme vuoteen 2025

  • Vuosittain 100 % henkilöstöstä käy uudistuvan Eettiset toimintaperiaatteet -verkkokoulutuksen, uusilla osana perehdytystä. Verkkokoulutus tehtiin, toteuma 94 %.
  • Sijoitetun pääomantuotto-% (ROCE-%). Tavoite perustuu kunkin vuoden budjettiin. Sijoitetun pääomantuotto-% oli 3 %.

 

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa muodostuu johtamisjärjestelmästä, vastuullisista hankinnoista ja liiketoiminnan eettisistä toimintaperiaatteista. Erillisverkoilla on määritetty eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle ja vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille.

Väärinkäytösepäilyistä voi kertoa anonyymin ilmoituskanavan kautta.

Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät, joista hallitus päättää. Vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. Kertapalkkioita voidaan maksaa henkilöille erityisen hyvistä työsuorituksista, esimerkiksi tehdyn projektin yhteydessä.

Linkki palkitsemispolitiikkaan

Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa kustannustehokas toiminta, tiedon luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta. Hallitus vastaa siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Operatiivinen johto vastaa yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan riippumattomuuden varmistamiseksi tehtävään on valittu ulkopuolinen toimija, BDO oyj.

Taloudellinen vastuu

Erillisverkoissa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää hallinnointitapaa, kustannustehokkuutta, toiminnan jatkuvuuden taloudellisten edellytysten turvaamista sekä pitkäjänteisen taloudellisen lisäarvon luomista sidosryhmille.

Taloudellinen lisäarvo kuvaa, millaisia vaikutuksia Erillisverkoilla on taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen ja sidosryhmien saamaan taloudelliseen hyötyyn.

AVAINTUNNUSLUVUT, MEUR 2018 2019 2020
Liikevaihto 97.4 102.4 104.4
Liiketulos -2.4 1.6 6.9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 20.4 19.0 34.3
Taseen loppusumma 132.9 253.4 257.2
Oman pääoman tuotto -% -1.9 0.3 2.5
Omavaraisuusaste -% 88,7 89.9 89.7