Vastuullisuusstrategia/Hyvä hallintotapa ja talous

Hyvä hallintotapa ja talous

Vastuullisen johtamisen periaatteet

Erillisverkkojen omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiön hallitus vastaa Erillisverkkojen hallinnosta sekä vastuullisuuden johtamisesta ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Hallitus hyväksyy myös yhtiön eettiset toimintaperiaatteet. Konsernin toimitusjohtaja ja vastuullisuuden ohjausryhmä päättävät vastuullisuusohjelmasta sekä ohjaavat toteutusta ja muutoksenhallintaa. Vastuullisuuspäällikkö vastaa ohjelman toimintaan viemisestä.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, jota valvotaan ja kehitetään sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla. Yhtiössä seurataan lainsäädännön muutoksia ja ylläpidetään johtamista ohjaavia periaatteita, politiikoita ja muuta ohjeistusta yhtiötä koskevien säädösten mukaisesti. Liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan valtion erityistehtäväyhtiöiden ohjeistuksen mukaisesti.

Erillisverkot arvioi toimintaympäristöään, strategiaansa ja tavoitteitaan johtamisen vuosikellon mukaisesti. Vastuullisuusstrategiaa seurataan ja päivitetään osana vuosittaista strategiaprosessia.

Hyvän hallinnon ja talouden periaatteet eettisine ohjeineen ohjaavat meitä ja kumppaneitamme toiminnassamme.

Mittari  2020  2021
Vuosittainen 100 % henkilöstöstä käy uudistuvan Eettiset toimintaperiaatteet -verkkokoulutuksen, uusilla työntekijöillä koulutus on osana perehdytystä. Koulutus toteutettu, suorittajia 94 %:a Koulutus uudistettu,  suorittajia 93 %:a.
Sijoitetun pääoman tuotto-%. Tavoite perustuu kunkin vuoden budjettiin.  2,5 %  5,2 %

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa muodostuu johtamisjärjestelmästä, vastuullisista hankinnoista ja liiketoiminnan eettisistä toimintaperiaatteista. Erillisverkoilla on määritetty eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle ja vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille.

Väärinkäytösepäilyistä voi kertoa ilmoituskanavan kautta.

Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät, joista hallitus päättää. Vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. Kertapalkkioita voidaan maksaa erityisen hyvistä työsuorituksista esimerkiksi projekteissa.

Linkki palkitsemispolitiikkaan

Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa kustannustehokas toiminta, tiedon luotettavuus sekä säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta. Hallitus vastaa siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta. Johto vastaa yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan riippumattomuuden varmistamiseksi tehtävään on valittu ulkopuolinen toimija, BDO oyj.

Taloudellinen vastuu

Erillisverkoissa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää hallinnointitapaa, kustannustehokkuutta, toiminnan jatkuvuuden taloudellisten edellytysten turvaamista sekä pitkäjänteisen taloudellisen lisäarvon luomista sidosryhmille.

Taloudellinen lisäarvo kuvaa, millaisia vaikutuksia Erillisverkoilla on taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen ja sidosryhmien saamaan taloudelliseen hyötyyn.

AVAINTUNNUSLUVUT, MEUR 2019 2020 2021
Liikevaihto 102,4 104,4 109,0
Liiketulos 1,6 6,9 11,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 19,0 34,3 22,7
Taseen loppusumma 253,4 257,2 273,1
Oman pääoman tuotto-% 0,3 2,5 4,3
Omavaraisuusaste-% 89,9 89,7 87,8