alkuun

Hyvä hallintotapa ja talous

Vastuullisen johtamisen periaatteet

Erillisverkkojen omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Yhtiön hallitus vastaa Erillisverkkojen hallinnosta sekä vastuullisuuden johtamisesta ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Hallitus hyväksyy myös yhtiön eettiset toimintaperiaatteet. Johtoryhmä päättää vastuullisuusohjelmasta sekä ohjaa toteutusta ja muutoksenhallintaa. Vastuullisuuspäällikkö vastaa ohjelman toimintaan viemisestä.

Noudatamme hyvää hallintotapaa, jota valvotaan ja kehitetään sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla. Yhtiössä seurataan lainsäädännön muutoksia ja ylläpidetään johtamista ohjaavia periaatteita, politiikoita ja muuta ohjeistusta yhtiötä koskevien säädösten mukaisesti. Liiketoimintaa suunnitellaan ja johdetaan valtion erityistehtäväyhtiöiden ohjeistuksen mukaisesti.

Erillisverkot arvioi toimintaympäristöään, strategiaansa ja tavoitteitaan johtamisen vuosikellon mukaisesti. Vastuullisuusstrategiaa seurataan ja päivitetään osana vuosittaista strategiaprosessia.

Hyvän hallinnon ja talouden periaatteet eettisine ohjeineen ohjaavat meitä ja kumppaneitamme toiminnassamme.

Mittari  2023  2022
Vuosittainen 100 % henkilöstöstä käy uudistuvan Eettiset toimintaperiaatteet -verkkokoulutuksen, uusilla työntekijöillä koulutus on osana perehdytystä. Koulutus uudistettu, suorittajia
86 %.
Koulutus uudistettu,  suorittajia
84 %.
Sijoitetun pääoman tuotto-%. Tavoite perustuu kunkin vuoden budjettiin.  -0,9 %  -3,5 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit/
liikevaihto
30 %  25 %
Velka/käyttökate 28 % Ei ulkopuolista korollista velkaa.

Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa muodostuu johtamisjärjestelmästä, vastuullisista hankinnoista ja liiketoiminnan eettisistä toimintaperiaatteista. Erillisverkoilla on määritetty eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle ja vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet toimittajille.

Väärinkäytösepäilyistä voi kertoa ilmoituskanavan kautta.

Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät, joista hallitus päättää. Vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. Kertapalkkioita voidaan maksaa erityisen hyvistä työsuorituksista esimerkiksi projekteissa.

Linkki palkitsemispolitiikkaan

Sisäinen tarkastus

Sisäisellä tarkastuksella arvioidaan sisäisen valvonnan ja prosessien toimivuutta. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että vuosittain hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaan arvioidaan valittuja toimintoja ja prosesseja sekä annetaan toimenpidesuosituksia niiden kehittämiseksi. Sisäisen tarkastuksen raportit käsitellään tarkastusvaliokunnassa ja hallituksessa. Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden varmistamiseksi tehtävään on valittu ulkopuolinen toimija, BDO oyj.

Taloudellinen vastuu

Erillisverkoissa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää hallinnointitapaa, kustannustehokkuutta, toiminnan jatkuvuuden taloudellisten edellytysten turvaamista sekä pitkäjänteisen taloudellisen lisäarvon luomista sidosryhmille.

Taloudellinen lisäarvo kuvaa, millaisia vaikutuksia Erillisverkoilla on taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen ja sidosryhmien saamaan taloudelliseen hyötyyn.

AVAINTUNNUSLUVUT 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto, M€ 104,4 109,0 108,9 118,8
Liiketulos, M€ 6,9 11,9 -6,5 -2,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit, M€ 34,3 22,7 32,1 38,9
Taseen loppusumma, M€ 257,2 273,1 272,8 287,3
Oman pääoman tuotto-% 2,5 4,3 -3,5 -1,3
Omavaraisuusaste-% 89,7 87,8 84,7 77,5