alkuun

Timanttiteko 2017: Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projekti

Yhteistyö on vaikuttavaa. KUJA-projektissa kunnille on luotu yhtenäiset toimintamallit ja työkalut, jotka palvelevat sekä varautumista että palveluiden jatkuvuudenhallintaa kaikissa tilanteissa, myös häiriöiden sattuessa.
huoltovarmuus kokonaisturvallisuus Timanttiteko

Kunnat ja eri toimijat ovet tehneet yhteistyötä jo pitkään, mutta KUJA-projektissa varautumisen periaatteita, toimintamalleja ja yhteistoimintaa pyritään yhtenäistämään valtakunnallisesti.
”Suomessa on yli 300 kuntaa ja saman verran eri tapoja toimia. Yhtenäisiä toimintamalleja ja työkaluja tarvitaan”, toteaa projektipäällikkö Aki Pihlaja Kuntaliitosta.

Kuntaliitto toteutti ensimmäisen KUJA-projektin vuosina 2014−16. Jatkoa on jo seurannut: KUJA2 alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuoden 2019 puolelle. Rahoittajana on Huoltovarmuuskeskus.

Timanttiteko-palkintoperusteluissa todettiin, että projektin tulokset ovat kustannustehokkaita, monistettavia, innovatiivisia ja erittäin ajankohtaisia.

Kriittinen infrastruktuuri ja ennakointi keskiössä

Ensimmäisen projektin pääpaino oli kuntien sisäisen varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä ja jalkauttamisessa. Pihlajan mukaan mahdollisten uhkien ja riskien kirjo on laaja.

”Häiriöt voivat olla paikallisia tai koskea koko yhteiskuntaa. Uhkia voi kohdistua muun muassa energian- ja vedenjakeluun, tietoliikenteeseen ja logistiikkaan. On sotilaallisia uhkia ja sisäiseen turvallisuuteen liittyviä, kuten terrorismi ja muu rikollinen toiminta.”

Kuntien varautumisessa keskeinen asia on kriittinen infrastruktuuri, kuten katu- sekä veden- ja lämmönjakeluverkosto. Tärkeää on myös väestön toimintakyvyn säilyttäminen ja kuntalaisten henkinen kriisinkestävyys.

”Jatkuvuudenhallinta lähtee siitä, että kunnat ja muut toimijat pystyvät tuottamaan palvelunsa häiriötilanteissakin. Yhteistyö parantaa eri toimijoiden tilanneymmärrystä ja kykyä reagoida ennakoivasti. Yhteiskunnan ennakointikyky on keskeistä turvallisuuden ylläpitämiseksi nopeiden tapahtumien ja tiedonvälityksen aikana.”

Työkalut hyvin käyttöön kunnissa

Projektissa luotu jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonsepti sopii muillekin organisaatioille kuin kunnille. Niin ikään konseptin mukaiset työkalut, JATKE-pikatesti ja KUJA-arviointimalli, ovat kaikkien saatavilla.

Pikatestin avulla organisaatio voi kartoittaa nopeasti kehittämistarpeensa varautumistyössä. Arviointimalli on kattavampi työkalu varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan. Mallissa voi kehittää ja seurata koko prosessia johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Palautekyselyssä liki 90 prosenttia kuntien ja organisaatioiden edustajista piti JATKE-pikatestiä ja KUJA-arviointimallia tarkoituksenmukaisina. 80 Manner-Suomen kuntaa otti työkalut jo projektin aikana vakituiseen käyttöön. Palautteista kävi ilmi, että projekti oli muutenkin vaikuttanut organisaation varautumiseen tai tuonut siihen jotain uutta.

Liki 90 prosenttia kuntien ja organisaatioiden edustajista piti JATKE-pikatestiä ja KUJA-arviointimallia tarkoituksenmukaisina.

Kuntaliitto onnistui kuntien aktivoinnissa. Peräti 80 prosenttia Manner-Suomen kunnista osallistui alueellisiin työkokouksiin projektin jalkautusvaiheessa. Kokouksissa oli mukana myös lähes sata sidosryhmää, muun muassa AVI, ELY, pelastuslaitos, edustus sähköyhtiöistä ja Puolustusvoimat.

KUJA2 tuo kuntien kansallisen varautumisverkoston

Pihlajan mukaan nykyajassa on tarvetta mukautua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Siksi KUJA2:ssa on tarkoitus perustaa kuntien kansallinen varautumisverkosto. Kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat erityisesti valmisteilla olevan maakunta- ja soteuudistuksen myötä.

”KUJA2:ssa kehitämme maakunnan ja kuntien välistä varautumisyhteistyötä ja levitämme konseptia muillekin toimijoille. Sotesektori ottaa toimintamallin kansallisesti käyttöön. Kunnille ja maakunnille sote on keskeinen toimija jatkuvuudenhallinnan onnistumisen kannalta. Tavoitteena on vahvistaa yhteistä ymmärrystä.”

Kokonaisturvallisuutta koko yhteiskunnan voimin

Pihlaja toteaa, että verkostoituneessa yhteiskunnassa kaikki toimijat ovat riippuvaisia toisistaan. Tärkeässä roolissa ovat myös järjestöt ja elinkeinoelämä.

”Viranomaisten rajallisten resurssien tueksi tarvitaan kolmannen sektorin ja aktiivisten kansalaisten panosta yhteiskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi. Yritykset ovat keskeinen lenkki eri palvelu- ja logistiikkaketjuissa, joiden toimintavarmuus vaikuttaa myös viranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden suorituskykyyn.”

Timanttiteko-palkintoa Pihlaja pitää arvokkaana tunnustuksena poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja sen edistämiselle.

”Kokonaisturvallisuuden henki näkyy vahvana KUJA-projektin toteuttamisessa.”