to top

Årsberättelse 2022

Verkställande direktörens översikt

Beredskap och säkerhet fick ny aktualitet

Med tanke på IKT-tjänster av kritisk betydelse kommer år 2022 att kommas ihåg särskilt som ett år då försörjningsberedskapen, beredskapen och säkerheten fick ny aktualitet. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft allvarliga följder för säkerhetsmiljön i hela Europa – Finland ansökte om medlemskap i Nato.

Åter ett exceptionellt år

Det gångna året var exceptionellt också med tanke på ekonomin. Ännu i januari 2022 verkade stämningarna lovande i Finlands ekonomi, men kriget i Ukraina ändrade på läget. Kriget har påverkat bland annat utbudet av energi. Energipriserna har höjts kraftigt. Samtidigt har kostnadsökningarna spridits också ut till priserna på övriga energiintensiva produkter och tjänster.

Tillgången på elektricitet är en grundläggande förutsättning för att de IKT-tjänster som Erillisverkot levererar ska fungera. Inom många av våra tjänster var beredskapen på en hög nivå redan före kriget i Ukraina, men hotscenarierna är en utmaning också för oss. I den förändrade situationen har Erillisverkots kunder uppdaterat sin beredskapsplanering. Vi jobbar inom vår egen sektor för att kunna tillgodose kundernas behov.

Kinas pandemibegränsningar medförde fortsättningsvis störningar i produktionen av IKT-tjänster, och det förekom avsevärda störningar i logistikkedjorna. Tillgången till många komponenter försämrades och priserna steg kraftigt. I den svåra situationen som rådde i verksamhetsmiljön upprätthöll Erillisverkot hög beredskap genom att förutse beställningarna på komponenter av kritisk betydelse och tillfälligt höja lagernivåerna.

Funktionssäkra tjänster bygger på säkerhetsfaktorer och ansvar

Erillisverkots tjänster kräver engagemang och stark säkerhetskompetens av personalen. Våra kunders höga kravnivå återspeglas också i personalen. Vi har en kunnig och välmående personal och en företagskultur som uppmuntrar och som samtidigt också sparrar. De är våra framgångsfaktorer. Vi siktar bland annat på att få Future Workplace-certifikatet: vi siktar på en exceptionellt god arbetstagarförtrogenhet.

Vår ansvarsfulla verksamhet kräver också ansvarsfulla arbetsmetoder. Det syns i vår strategi, målen på vårt resultatkort och därigenom i det arbete som varje enskild arbetstagare på Erillisverkot gör. Vi iakttar de mål för ansvar och hållbar utveckling som vår ägare, staten, ställt upp, och vi fortsätter vårt arbete för att genomföra Agenda 2030. Vi utarbetade också en utsläppsminskningsplan som sträcker sig fram till år 2035: vi producerar våra tjänster till samhället energieffektivt och med låga utsläpp, och vi fäster uppmärksamhet vid de avfallsmängder som vi ger upphov till.

Säkerheten gör vi tillsammans

Det osäkra säkerhetsläget har förstärkt vår uppfattning om att Finland ska satsa på samhällets övergripande säkerhet och beredskap också i det kommande regeringsprogrammet. Erillisverkot har som mål att få skrivningar i regeringsprogrammet om tryggandet av Finlands digitala självständighet och utvecklingen av myndighetsnätverket Virve.

Jag tackar våra kunder och intressentgrupper för förtroendet och samarbetet. Jag tackar också vår personal och våra partner för deras långsiktighet och sisu under det exceptionella året.

Timo Lehtimäki
Verkställande direktör

Det här är Erillisverkot

Vi är myndigheternas och säkerhetsoperatörernas förtrodda partner

 • Vi driver och utvecklar nätoperatörstjänster för säkerhetsnätverket
 • Vi utvecklar myndighetsnätverket Virve mot bredbandstjänster
 • Vi erbjuder säkerhetsmoln- och datacentraltjänster som finns i Finland
 • Vi tryggar den nationella kritiska infrastrukturen under alla omständigheter

Vi bygger upp ett säkert samhälle tillsammans

 • Vi är här för att hjälpa våra kunder att nå sina mål
 • Vi drar åt samma håll och är förespråkare för vår bransch i samhället
 • Vi för samman, och våra tjänster för myndigheterna och säkerhetsaktörerna ihop
 • Vi är med om att förnya det digitala samhällets ekosystem för säkerhetsverksamhet

Vi visar vägen till framtiden

 • Vi känner teknologins nyaste möjligheter
 • Vi presenterar våra kunder de nyaste innovationerna i vår bransch
 • Vi hjälper våra kunder att agera mer kostnadseffektivt och hållbart

Säkerheten gör vi tillsammans

Erillisverkot bygger upp ett tryggt, välfungerande och hållbart samhälle i Finland tillsammans med säkerhetsaktörerna. Genom att trygga kommunikationen mellan myndigheter och andra säkerhetskritiska organisationer tryggar vi också medborgarnas tillgång till hjälp och en smidig vardag.

Erillisverkot producerar IKT-, datacentral- och nätoperatörstjänster för kritisk kommunikation, situationsledning och skydd av kritisk infrastruktur. Våra kunder är bland annat försvarsmakten, räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovårdsaktörer, Gränsbevakningsväsendet, Tullen samt många privata försörjningsberedskapskritiska aktörer.

Koncernen Suomen Erillisverkot är ett statligt bolag med ett specialuppdrag. Statsrådets kansli ansvarar för bolagets ägarstyrning. Vårt huvudverksamhetsställe finns i Esbo och vi har verksamhet på flera orter i Finland.

Händelser av betydelse år 2022

Reformen av myndighetskommunikationen

• Ett Virve 2-gruppsamtal på bredband ringdes 10/2022
• Virve 2 Data-abonnemanget introducerades för kunder 12/2022

Beredskap

• Samverkan mellan myndighetsnätverken Virve och Rakel presenterades vid det svenska statsbesöket 5/2022
• Projektet Kova, som avser situationer med omfattande störningar i elnätet, slutfördes 12/2022

Teknisk utveckling

• Erillisverkot, Airbus och Försvarsmakten testade satellittjänsten OneWeb 9/2022

Miljöansvar och hållbar utveckling

• Erillisverkots styrelse godkände utsläppsmålen fram till år 2035 6/2022

Socialt ansvar och mångfald i arbetsgemenskapen

• Partneravtalet med Jyväskylä yrkeshögskola förstärkte läroanstaltssamarbetet 9/2022
• Erillisverkot genomförde en lönejämförelse på koncernnivå 3/2022
• Coronapandemin gav fart åt hybridarbetet – vårt huvudverksamhetsställe i Esbo flyttade till nya lokaler 3/2022

Tryggandet av Finlands digitala självständighet

• Målen för regeringsprogrammet publicerades 4/2022

Ryssland inledde ett anfallskrig mot Ukraina 2/2022.

En hybridstrategi för Covid-19 presenterades i syfte att stabilisera samhället och göra det så öppet som möjligt 2/22.

Finland lämnade in sin ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

FN:s COP15-möte utsåg förlusten av biodiversitet till en risk som är jämförbar med klimatförändringen 12/2022.

Vår förbindelse för hållbar utveckling fram till år 2035

Begränsning av klimatuppvärmningen till 1,5 °C

 • Våra växthusgasutsläpp närmar sig noll (GHG scope 1–3).
 • Vi förbättrar vår energieffektivitet med 7,5 procent från nivån år 2020 fram till år 2025 och fortsätter effektiviseringsåtgärderna med nya mål.

Främjande av likabehandling och mångfald i arbetsgemenskapen

 • Vi främjar en jämlik och konkurrenskraftig premiering.
 • Vi tar hänsyn till likabehandling och mångfald vid rekryteringarna.

År 2022 i siffror

0 milj.
Euro omsättning
0
Antalet anställda
0
Kundupplevelse NPS
0
Virve-abonnemang
0 %
Andel av våra egna servicekörningar med biobränslen
0 +
Antalet användare av nätoperatörstjänster
0 tCO2e
Vårt koldioxidavtryck – är 13 procent större än året innan
0 /100
Personalens Liekki-index

Läs mer om vårt år 2022

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade central inverkan på vår verksamhetsmiljö.
Läs mer om vår verksamhetsmiljö och megatrender som påverkar vår utveckling

Det centrala i vår strategi är att kunna svara på framtidens möjligheter och hot. Erillisverkots strategi, som förnyades år 2021, visade sin funktionalitet år 2022.
Läs mer om vår översikt över strategin och affärsverksamheten

År 2022 var förberedelserna för den potentiella energikrisen ett anmärkningsvärt tema i våra hållbarhetsåtgärder.
Läs mer om vår ansvarsfullhetsrapport

Vårt hållbarhetsprogram som gäller genomförandet av vårt miljöansvar är en positiv riktning för utvecklingen.
Läs mer om vårt ansvarsfullhetsprogram fram till år 2025