to top

Årsberättelse 2022: Ansvarsfullhetsprogrammet fram till år 2025

Erillisverkots uppdrag går ut på att säkerställa samhällets funktion och säkerhet. Bolaget existerar för att säkerhetsaktörerna ska kunna göra sitt jobb utan störningar och i smidigt samarbete. Vårt specialuppdrag förutsätter att vi är ansvarsfulla och genomför hållbar utveckling i vår verksamhet.

Förändringarna i omvärlden, kriget i Ukraina och energibristen ökade beredskapens betydelse år 2022. Detta påverkade också genomförandet av hållbarheten i vår verksamhet till exempel gällande reservkraftskällor.

Vi fortsatte åtgärderna i enlighet med våra hållbarhetsmål år 2022, till exempel förbättringen av energieffektiviteten och utvecklingen av koldioxidavtrycksberäkningen i syfte att identifiera våra utsläpp och minska dem på lång sikt. Avläggandet av webbutbildningen om minimiskyldigheterna inom hållbarhet, som utarbetats för våra partner, upptogs som villkor för undertecknande av avtal med leverantörer. Ansvarsrisker upptogs i riskhanteringsprocessen och de följs upp som en del av riskhanteringen i koncernen.

Vårt hållbarhetsprogram som gäller genomförandet av vårt miljöansvar är en positiv riktning för utvecklingen. Även om våra totala utsläpp ökade med 13 procent jämfört med året innan, minskade våra scope 1-utsläpp. Utsläppen ökade mest i kategorin scope 3-upphandlingar, vilket berodde bland annat på förändringar i affärsverksamhetens omfattning och i resorna. Vi har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen från upphandlingarna. Vi fäster uppmärksamhet redan när vi fattar investeringsbeslut bland annat vid investeringens energieffektivitet och utsläppen under investeringens livscykel.

Vi preciserade också utsläppsberäkningen som gäller kontorslokalernas energiförbrukning, elektricitet och avfall.

Energieffektivitetsarbetet som inletts systematiskt och åtgärderna efter de interna Green Office-inspektionerna har ökat våra insikter om miljöavtryckets och hållbarhetens betydelse i verksamheten. Inom området för socialt ansvar fortsätter vi vårt arbete för en välmående arbetsgemenskap och för mångfald i arbetsgemenskapen.

Hållbarhetsindikatorerna är en del av koncernens gemensamma resultatkort och deras utfall följs upp i enlighet med ledningsmodellen för hållbarhet. Framstegen i jämförelse med målen behandlas bland annat på informationsmöten med personalen. Indikatorerna är delvis överlappande. Avsikten med detta är att stärka den hållbara utvecklingen genom hela koncernen.


PDF: Våra hållbarhetsteman och -mål

Läs mer om vårt år 2022

Med tanke på IKT-tjänster av kritisk betydelse kommer år 2022 att kommas ihåg särskilt som ett år då försörjningsberedskapen, beredskapen och säkerheten fick ny aktualitet.
Läs mer om våra händelser av betydelse och siffror år 2022 och vår verkställande direktörens översikt

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade central inverkan på vår verksamhetsmiljö.
Läs mer om vår verksamhetsmiljö och megatrender som påverkar vår utveckling

Det centrala i vår strategi är att kunna svara på framtidens möjligheter och hot. Erillisverkots strategi, som förnyades år 2021, visade sin funktionalitet år 2022.
Läs mer om vår översikt över strategin och affärsverksamheten

År 2022 var förberedelserna för den potentiella energikrisen ett anmärkningsvärt tema i våra hållbarhetsåtgärder.
Läs mer om vår ansvarsfullhetsrapport