to top

Årsberättelse 2022: Översikt över strategin och affärsverksamheten

Erillisverkots strategi, som förnyades år 2021, visade sin funktionalitet år 2022, då Europa drabbades av kriget i Ukraina och av energikrisen.

Det centrala i strategin är att kunna svara på framtidens möjligheter och hot. Missionen enligt Erillisverkots strategi för hållbar tillväxt är att vara myndigheternas och säkerhetsaktörernas betrodda partner inom bygget av säkerhet. Vi erbjuder våra kunder lösningar för kommunikation och operativ av kritisk betydelse som de använder för att hållbart och ansvarsfullt bygga upp världens bästa digitala säkerhet. Vi är här för att hjälpa våra kunder att nå sina mål, och därför är utveckling av vårt eget kunnande och arbetsgemenskapens välmående centrala element i vår strategi.

Säkerhetsnätverkets funktion har säkerställts under alla omständigheter

Suomen Turvallisuusverkko Oy fusionerades med Suomen Erillisverkot Oy i början av år 2022. Då bildades affärsområdet Nätoperatörstjänster, som verkar som nätoperatör för hög beredskap för kunder som använder säkerhetsnätet TUVE. Affärsverksamheten har fortsatt stabilt. Med hjälp av etablerade och effektiva verksamhetsmodeller och processer kan säkerhetsnätverkets funktion säkerställas under normala förhållanden, störningar och undantagsförhållanden.

År 2022 har vi stegvis övergått från de operativa arbetsstyrnings- och nätverksinformationssystemens utvecklingsskede till ibruktagningen av dem som en del av främjandet av digitalisering och automatisering. I fortsättningen ser kunderna detta som snabbare responstider, ökade självtjänstmöjligheter och mer avancerad rapportering.

Detta ger upphov till en betydande potential för prestanda- och kvalitetsmässig utveckling inom affärsverksamheten under de kommande åren. Nätverkets prestanda och kapacitet har förbättrats kontinuerligt genom att förnya tekniken och stärka den geografiska täckningen.

Kundanslutningspunkter och kundförbindelser i det fasta nätverket byggdes tillsammans med TUVE-kunderna i enlighet med avtalade tidscheman. Utvidgningen av användningen tryggar den övergripande tillgången till trygg datakommunikation över hela användarkåren. När användningen ökar, förbättrar den samtidigt verksamhetens kostnadseffektivitet.

Trygga och pålitliga datakommunikationsförbindelser är en central förutsättning för säkerhetsnätets kunder i både kontorsmiljö och distansarbete. Säkerhetsnätsverksamheten är affärsverksamheten som inte avser att generera vinst.

De första Virve 2-abonnemangen till kund

Virve-tjänsterna fungerade i huvudsak utan störningar år 2022. Det förekom inga betydande avvikelser i Virve-nätets prestanda under hela året. Det skedde inte heller några störningar i inmatningen av el. Betydelsen av kommunikationen mellan myndigheterna har fortsatt att öka på grund av kriget i Ukraina, och användningen av Virve har fortsatt att utvidgas i måttlig takt. Kriget har ökat beredskapens betydelse om en del av tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Under senare halvåret 2022 inledde vi åtgärder i Virve-tjänsterna för att förbättra beredskapen i nära samarbete med kunderna.

Bygget av bredbandiga Virve 2-kommunikationstjänster för myndigheter gick framåt och beredskap för de första säkerhetskritiska mobila tjänsterna uppnåddes 2022. Virve 2 Data-abonnemanget, som är försett med prioritetsfunktioner, kom i produktionsanvändning och levererades till de första myndighetskunderna under det senare halvåret år 2022. Virve 2-abonnemangen har största prioritet på marknaden, vilket säkerställer att Virve-tjänsterna har hög tillgänglighet och driftssäkerhet även i fortsättningen.

Det första offentliga bredbandiga Virve 2-gruppsamtalet ringdes mellan Erillisverkot och Nödcentralsverket på Erillisverkots Kund- och teknologidag i oktober. Framsteg gjordes också inom bygget av terminalutrustningstjänsten, som är ett centralt element i den nya tjänsten.

Myndighetsnätverket Virve

Utvecklingen av antalet Virve-abonnemang har varit måttlig. Antalet abonnemang är drygt 51 000, varav cirka 5 000 abonnemang är internationella abonnemang med våra grannländer Sverige och Norge. I kundkretsen har social- och hälsovårdssektorn blivit den näst största användargruppen medan räddningsväsendet fortsättningsvis varit tjänstens största användarorganisation mätt med antalet abonnemang.

Antalet gruppsamtal har varit cirka två miljoner samtal per vecka, och antalet kortmeddelanden som förmedlats i nätverket har varit cirka 70 miljoner per vecka år 2022. Trafikmängderna har varit på samma nivå som under tidigare år.

Det fleråriga avtalet om bygg- och underhållstjänster med Digita Oy förnyades. Omfattningen och betydelsen av roaming i myndighetsnätverk mellan Finland, Sverige och Norge ökade under år 2022. Det nordiska samarbetet håller på att öka till följd av förändringarna i säkerhetssituationen samt av medlemsansökan till Nato.

Tjänsten Virve 2

Leveransen av de centrala informationssystemen (core) till kommunikationstjänsten Virve 2 har godkänts och ett betydande framsteg i produktionsmässiga prestanda togs år 2022. Sommaren 2022 inleddes fälttesterna av bredbandiga data- och taltjänster. Från finansministeriet erhölls ett tidsbestämt beslut om idrifttagning av Virve 2 Data-abonnemangstjänsten som går ut vid utgången av år 2023.

För närvarande pågår konkurrensutsättningarna av terminalutrustningshanteringen och sim-kontrollplattformen för Virve 2. Som ett resultat av utvecklingsarbetet kan myndigheterna ersätta de kommersiella produkter som de använder med pålitliga bredbandiga Virve 2-tjänster.

Virve 2-projektplanen har uppdaterats under året i enlighet med den tekniska beredskapen och kundbehoven. Idrifttagningen av den nya tjänsten i nära samarbete med myndigheterna och de övriga användarorganisationerna har identifierats som ett ytterst centralt element i projektet. Projektet förs vidare inom två delhelheter:

  • kundtester och idrifttagningar samt förbättringen av Virve 2-funktionssäkerheten, som påverkar dessa i väsentlig utsträckning
  • säkerställandet av Erillisverkots beredskap och produktionskapacitet inom produktionen av Virve 2-tjänster.

Under första halvåret 2023 utförs idrifttagningen av Virve Paketti, som ersätter de nuvarande Virve-tjänsterna. I Paketti ingår prioriterade bredbandsdata-, grupp- och taltjänster. Detta möjliggör övergången från det nuvarande nätet till Virve 2 och användningen av tjänsterna mellan dessa nätverk. Under år 2023 införs också terminalutrustningstjänster och IoT-abonnemang.

Efter testskedet kan användarna övergå till att använda de nya tjänsterna från och med år 2024. Målet är att idrifttagningen utförs i nära samarbete med kunderna före utgången av år 2028. I övergångsskedet fungerar nuvarande Virve och Virve 2 parallellt.

Säkerhetsmolnet färdigt för revision och myndigheternas databehov

Säkerhetsmolntjänsten är en helt inhemsk tjänst och är differentierad från det offentliga Internet. Tjänsten utvecklades i enlighet med planen och fick nya myndighetskunder under år 2022. Användningen av tjänsten ökade måttligt. Kunderna använder självtjänstportaler för idrifttagning och hantering av tjänsten. Nya tilläggstjänster utvecklas efter kundbehoven. Tjänsten testas för närvarande av några kunder, och erfarenheterna är positiva.

Säkerhetsmolnets containerplattform och programvaruutvecklingsmiljö har fått god respons av testkunderna och tjänsten har beredskap för fler användare. De första pilotprojekten har redan kommit i god fart. Säkerhetsmolntjänstens geografiska decentralisering slutförs under första halvåret 2023. Genom detta blir det möjligt för våra kunder att sprida arbetsbelastningen på flera datorcentraler och att bygga tjänster med hög tillgänglighet.

Utvecklingen och revisionerna av säkerhetsmolntjänstens säkerhet och stödsystem fortsatte. Beredskap att inleda informationssäkerhetsrevision i enlighet med säkerhetsklass IV enligt kriterierna för nationell säkerhet (Katakri 2022) uppnåddes år 2022 och dataskyddsinspektionen slutförs under första halvåret 2023. Utvecklingsarbetet fortsätter systematiskt i syfte att garantera tjänstens säkerhet. Vi bygger upp en vägkarta för utvecklingen av tjänsten och beredskap att tillhandahålla kostnadseffektiva tjänster i Säkerhetsmolnet för kundernas behov och med tanke på förändringarna i världsläget tillsammans med betrodda partner och teknikleverantörer. Den offentliga förvaltningen måste också ha enkel tillgång till offentliga molntjänster, och detta beaktas då Säkerhetsmolnet utvecklas.

Erillisverkot och Valtori har inlett samarbete som bygger på finansministeriets styrbrev om inledandet av samarbete som gäller drifts- och kapacitetstjänster samt tjänster för hantering av mobil kommunikation. Samarbetet omfattar också leverans av tjänsten Säkerhetsmolnet till kunder i säkerhetsnätet, Tuve-kunder och sektorsoberoende kunder på så sätt att Erillisverkot verkar som underleverantör till Valtori. Erillisverkot fortsätter också sitt traditionella direkta samarbete med nuvarande och nya kunder.

Erillisverkots datacentraltjänster har färdigställt en vägkarta för datacentraltjänster som omfattar planerna fram till år 2030. Enligt planen ska datacentralmiljöer optimeras utan att ge avkall på säkerheten och decentraliseringen. Som drivkrafter i den långsiktiga planen beaktas bland annat de olika tekniska lösningarnas och utrustningarnas livscykler och energieffektivitet, kundbehovens utveckling, det geopolitiska läget samt kostnadseffektiviteten.

Gamla datacentraler migreras och avvecklas samtidigt som nya, mer kostnads- och energieffektiva datacentralhelheter byggs i enlighet med kundernas behov. Med tanke på beredskapen har möjligheten att replikera data också utanför Finlands gränser beaktats i vägkartan.

År 2022 inleddes en omfattande Tuve-godkännandeprocess för Säkerhetsmolntjänsterna. Processen kommer att slutföras under första halvåret 2023.

Ett år av uthyrning av tekniska lokaler och verksamhetslokaler

Erillisverkots fastighetsaffärsverksamhet, tjänster som fokuserar på uthyrning och drift av tekniska lokaler under jord och verksamhetslokaler har placerats i dotterbolaget Leijonaverkot. Utöver teleproduktion finns det datacentraler och trygga verksamhetslokaler i de tekniska lokalerna för kunder som kräver hög säkerhet. De certifierade tjänsterna garanterar verksamhetens kontinuitet och säkerhet. Det finns sammanlagt 18 fastigheter runt om i Finland. Vår kundkrets har vuxit år 2022, vilket medför investeringsbehov och -tillfällen under de kommande åren.

Under år 2022 genomfördes flera investeringar i de tekniska lokalerna. En del av investeringarna handlade om byggnad av nya kundlokaler, till exempel datacentraler, telecentraler och säkra verksamhetslokaler. En annan del omfattade om- eller utbyggnad av existerande system. En betydande del av de långsiktiga investeringarna byggde på hållbar utveckling och livscykelmodellen. De tekniska lokalernas säkerhet, beredskap och tillgänglighet var fortsättningsvis på en god nivå. Beredskapen för störningssituationer beaktades särskilt bland annat genom tester och övningar också i enlighet med nya hotbilder.

I Leijonaverkots fastigheter i Uleåborg, Helsingfors och Björneborg finns inte bara tekniska lokaler, men också en betydande mängd normala verksamhetslokaler. Fasadprojektet på Posthuset i Uleåborg slutfördes som planerat på sommaren 2022 och objektets uthyrningsgrad var på en god nivå. Byggnadens omständigheter och energieffektivitet förbättrades betydligt genom ombyggnaden. I byggnaden har också genomförts många kundinvesteringar.

Det långfristiga hyresavtalet för verksamhetslokalen i Helsingfors gick ut sommaren 2022. Ett nytt hyresavtal om kontorslokalerna i objektet undertecknades med Senatfastigheter. Avtalet ledde också till inledandet av ett betydande ombyggnads- och kundinvesteringsprojekt. Lokalerna blir färdiga och ställs till kundens förfogande under första halvåret 2023.

Ombyggnadsprojektet som gäller verksamhetslokalen i centrum av Björneborg avancerar som planerat. Byggnaden blir ett ämbetshus som olika aktörer och Björneborgs stad använder gemensamt i enlighet med statens nya verksamhetslokalskoncept. Byggarbetet ska slutföras under det senare halvåret 2023. Investeringen förbättrar objektets energieffektivitet betydligt.

Krivat-utvecklingsarbetet inriktades på att utöka användarkåren

Krivat-lägesbildstjänsten har fungerat stabilt och säkert, men den har också präglats av förändringar. Det har inte förekommit några oplanerade avbrott i tjänsten, vilket vittnar om stabilitet och säkerhet. Avbrott som orsakats av underhållsarbeten och syns hos användarna har ägt rum mer sällan än en gång i månaden.

Förändringarna i verksamhetsmiljön har gjort det nödvändigt att omrikta arbetet för att utveckla Krivat-tjänsten. Sommaren 2022 inleddes åtgärder för att göra Krivat till en idrifttagningsfärdig Tuve-tjänst. Säkerställandet av kravöverensstämmelse som ingår i processen möjliggör ett djupare samarbete i tjänsten för de nuvarande kunderna. Möjligheten att utvidga användarkören betjänar i sin tur både gamla och nya kunder i Krivat-tjänsten.

Arbetet med att förnya tjänstens teknik kunde inledas redan år 2021. I början av år 2022 genomfördes en begäran om information som anknöt till reformen. Detta gav värdefull information som kan användas bland annat för att uppskatta projektets kostnader och planeringen av projektets genomförande. Planeringen av den mer omfattande tekniska reformen fortsatte parallellt med Tuve-certifieringsprocessen.

Skyddet av kritisk information betonades inom tjänster för positionsdata och gemensam visning

Inom tjänster för positionsdata fortsatte den nationella leveransen av tjänster för positionsdata och gemensam visning i fråga om jord-, luft- och vattenkablar. Den geopolitiska krisen påverkade också dessa tjänsters verksamhet och särskilt uppdraget att skydda kritisk infrastruktur fick ytterligare vikt.

Inom utvecklingen av kundtjänster hade åtgärder för att öka informationsskyddet i verksamheten för att säkerställa samhällets funktion och förebygga kabelskador en central roll. Även intressentgruppernas behov och uppfattningar utreddes och upptogs i servicestrukturerna.

Användningen av elektroniska tjänster fortsatte att öka. Den dynamiska kartapplikationen som används inom självtjänsten och verksamheten för gemensam visning visade sig vara välfungerande och i linje med kundbehoven.

Utvecklingen av nätverksinformationstjänsten tillsammans med Traficom och Energimyndigheten fortsatte. Ytterligare information: verkkotietopiste.fi

Kundlösningar – produktifierade totallösningar

IKT-servicebehoven hos myndigheterna och samhällets olika säkerhets- och försörjningsberedskapsaktörer varierar. Erillisverkot tillgodoser samhällets behov inom sin egen sektor: vi betjänar våra kunder med ansvarsfulla lösningar för hållbar utveckling. Utgångspunkten är våra kunders behov och krav. Vi letar tillsammans efter de bästa servicehelheterna för dem i vårt urval av produktifierade tjänster.

Ett exempel på kundlösningar som vi levererade år 2022 är nättjänsten för hög beredskap (KoVa).

Avdelningen för teknisk utveckling undersöker kundbehov och nya möjligheter

Som stöd för Erillisverkots strategiska beslut upprätthåller Erillisverkots funktion för teknisk utveckling en teknologivägkarta som utsträcker sig 3–6 år i framtiden. Vägkartan uppdateras serviceområdesvis (nätoperatörs-, mobil- samt moln- och lägesbildstjänster). I trendöversikterna om säkerhetskritisk teknologi år 2022 behandlade vi säkringen av mobila nätverk, utvecklingsutsikterna inom rymdteknik och användningen av drönare. Vi testade satellittjänsten OneWeb tillsammans med Airbus och Försvarsmakten. Tjänsten erbjuder bredbandskapacitet och pålitliga förbindelser också i de arktiska breddgraderna.

Utvecklingen av tjänsten Galileo PRS, som används för satellitpositionering, fortsatte i samarbete med Traficom. Resurser från flera kompetensområden inom Erillisverkot medverkar i projektet.

För närvarande håller ett projekt för skapande av en vägkarta över de möjligheter som 5G-tekniken erbjuder på att starta. Ett annat centralt utredningsarbete gäller betydelsen av förstärkt verklighet och virtuell verklighet för säkerhetsaktörer och deras inverkan på affärsmodellerna och kundbehoven. Studien av användningsobjekten och affärsmöjligheterna för ny satellitteknik och strategiarbetet som gäller de privata nätverkens roll som en del av Erillisverkots Virve 2-affärsverksamhet slutförs år 2023.

Vi följer kontinuerligt också upp den tekniska utvecklingen i olika serviceområden och deltar i standardiseringsarbetet och i det internationella samarbetet tillsammans med andra aktörer inom kritisk kommunikation. Vi medverkar i nationella och internationella projekt, såsom i det europeiska bredbandsprojektet för myndigheter BroadNet, som snart går i sitt implementeringsskede.

Ett enhetligt, gemensamt Erve byggs upp med starka tag

Erillisverkots förändringsprogram 2020–2023 fördes planmässigt framåt i form av normal affärsutveckling år 2022. Efter fusionen inom säkerhetsnätverksverksamheten riktades utvecklingsåtgärder till förbättring av kvaliteten, resiliensen och effektiviteten inom koncernens styr- och verksamhetsmodeller. Dessutom inleddes åtgärder för att skapa en alltmer enhetlig företagskultur. Koncernens förvaltnings- och ledningsstruktur klargörs ytterligare för att trygga den operativa och ekonomiska konkurrenskraften i framtiden.

Som en del av åtgärderna för att utveckla verksamheten och göra den enhetligare utarbetades gemensamma modeller för processarbete i Erillisverkot. I projektet infördes ett gemensamt verktyg för beskrivning och förvaltning av processer. Målet är att göra det arbete som utförs transparent och att betona varje enskild medarbetares betydelse för helheten samt att skapa goda utgångspunkter för en kundorienterad utveckling av våra processer.

Läget och utvecklingen inom ekonomin

År 2022 har präglats av en allmän osäkerhet på marknaden och i världen. Den stegvisa avvecklingen av coronarestriktionerna bidrog till att till flera delar normalisera ekonomin i Finland och i det övriga Europa, men internationellt syntes restriktionernas effekter bland annat i form av störningar i produktionen och logistiken.

Ryssland anfallskrig i Ukraina orsakar omfattande osäkerhet i Europa och dess närliggande områden, vilket återspeglas i de ekonomiska utsikterna också i Finland. Inflationen har stannat på en exceptionellt hög nivå i jämförelse med tidigare år och de vanligaste referensräntorna för lån och energipriset har stigit snabbt. Centralbankerna har stramat åt sin finanspolitik för att bromsa upp den allt snabbare inflationen, vilket åtminstone på kort sikt har en negativ inverkan på den ekonomiska tillväxten.

Den offentliga ekonomin har visat på ett strukturellt underskott sedan länge, oberoende av konjunkturerna. Det kontinuerliga underskottet har ökat den offentliga skulden. De förhöjda räntorna höjer räntekostnaderna för skulden i takt med att lånestocken förnyas och växer. Samtidigt åldras befolkningen, vilket ökar behovet av och kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster och minskar arbetskraften.

Enligt Statistikcentralen hade de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin sjunkit lägre än någonsin under mäthistorien, som började år 1995. En ekonomisk recession verkar därför oundviklig.

Samtidig har betydelsen av säkerhetskritiska tjänster ökat. Därför har Erillisverkot fäst särskild uppmärksamhet vid beredskapsåtgärder, verksamhetens resiliens och riskhantering bland annat i fråga om eventuella störningar i tillgången på el. I den svåra situationen som rått i verksamhetsmiljön har Erillisverkot upprätthållit hög beredskap genom att förutse beställningarna på komponenter av kritisk betydelse och tillfälligt höja lagernivåerna.

Trots de vikande ekonomiska utsikterna har sysselsättningen varit på en hög nivå hela året, och många branscher lider av brist på arbetskraft. Erillisverkots strategiska prioritering är därför att satsa på personalens arbetshälsa och på att göra arbetsplatsen lockande i den allt stramare konkurrensen om kompetent arbetskraft. Erillisverkot har som mål att trygga sina kunder högklassig, störningsfri kontinuitet inom tjänster för hög beredskap så kostnadseffektivt som möjligt.

Det var på förhand känt att år 2022 skulle vara ekonomiskt krävande för Erillisverkot. Särskilt utvecklingskostnaderna för tjänsten Virve 2 belastade både resultatet och kassaflödet. Att kundavtalet för Leijonaverkots fastighet i Helsingfors gick ut i somras tillsammans med den omfattande ombyggnaden av fastigheten i Björneborg minskade omsättningen samt ökade både kostnaderna och särskilt investeringarna.

Även om lönsamheten var avsevärt sämre än året innan, var koncernens kassa stark genom hela året och det blev inte nödvändigt att skaffa räntebärande främmande kapital från finansinstitut.

Kundnöjdhetens utveckling

Erillisverkot använder en hanteringsmodell för strategiska kundrelationer. Modellen styr vårt samarbete med ramavtalskunderna. Modellen möjliggör ett fördjupat och standardiserat samarbete som säkerställer en hög servicenivå för kunderna. Fortlöpande utveckling av verksamheten är en del av modellen, så att det blir möjligt att tillgodose kundbehoven vid rätt tidpunkt.

Kundupplevelsen fortsättningsvis på en utmärkt nivå

Kundernas rekommendationsgrad (NPS) år 2022 var 43, vilket var två enheter lägre än år 2021.
Även om resultatet sjönk från året innan kan det fortfarande betraktas som utmärkt både i vår egen bransch och i jämförelse med andra b2b-aktörer. Indexet för kundnöjdhet CSI, som mäter den totala nöjdheten hos Erillisverkots kunder, anger andelen fullkomligt och mycket nöjda kunder. Siffran steg till 76 (år 2021: 68). Antalet svarande i hela undersökningen ökade avsevärt, och utgjorde 501 (år 2021: 260).

Erillisverkot är känt särskilt för sina Virve-tjänster och för samhälleligt viktiga och kritiska tjänster.

I anslutning till undersökningen mättes nu som en ny helhet också uppfattningen om Erillisverkot. Enligt undersökningen är Erillisverkot känt särskilt för sina Virve-tjänster och för samhälleligt viktiga och kritiska tjänster. Bolaget uppfattas också som pålitligt och ansvarsfullt.

Som utvecklingsobjekt inom kundarbetet betecknades kundtjänstens hastighet och kontaktpersonernas aktivitet, och i fråga om tjänsterna tjänsternas pris och tjänsternas förmåga att tillgodose de behov som är aktuella i dag. Utifrån undersökningen gjordes mer ingående analyser och en åtgärdsplan för att uppnå en bättre kundupplevelse.

Totalt 76 procent av respondenterna var fullkomligt eller mycket nöjda med tjänsterna och sin kundupplevelse.

Utöver NPS-mätningen av kundrelationen gjorde vi en kvalitativ enkät med nyckelpersoner vid ministerier. Vi vill förstå intressentgruppernas och kundernas behov och uppfattningar bättre och få konkret respons som vi kan använda för att förbättra våra tjänster och vår verksamhet. Tillfrågade om sin spontana uppfattning om Erillisverkot lyfte respondenterna fram bolagets särställning och samhälleligt viktiga uppdrag, pålitlighet, säkerhet och expertis, samt gällande tjänsterna, särskilt Virve- och nätoperatörstjänsterna. NPS-rekommendationsgraden för denna målgrupp var 75.

Läs mer om vårt år 2022

Med tanke på IKT-tjänster av kritisk betydelse kommer år 2022 att kommas ihåg särskilt som ett år då försörjningsberedskapen, beredskapen och säkerheten fick ny aktualitet.
Läs mer om våra händelser av betydelse och siffror år 2022 och vår verkställande direktörens översikt

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade central inverkan på vår verksamhetsmiljö.
Läs mer om vår verksamhetsmiljö och megatrender som påverkar vår utveckling

År 2022 var förberedelserna för den potentiella energikrisen ett anmärkningsvärt tema i våra hållbarhetsåtgärder.
Läs mer om vår ansvarsfullhetsrapport

Vårt hållbarhetsprogram som gäller genomförandet av vårt miljöansvar är en positiv riktning för utvecklingen.
Läs mer om vårt ansvarsfullhetsprogram fram till år 2025