to top

Årsberättelse 2023

Verkställande direktörens översikt

”Man får inte stanna stilla kvar under eldgivning”

År 2023 minns man särskilt förändringarna i säkerhetsmiljön, Finlands Natomedlemskap och höjningen av beredskapsnivån. Den allt snabbare tekniska utvecklingen och det svaga ekonomiåret utmanade både Erillisverkot och hela det finländska samhället.

År 2023 kan beskrivas med två ord: huh huh! Det verkar som om exceptionella omständigheter har blivit ett permanent uttryck i verkställande direktörens översikter. Efter en lång period av lugn och ro har vi först drabbats av pandemin och därefter av den instabila säkerhetsmiljön.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina är grymt – ukrainarna kämpar med sitt eget liv som insats för hela Europa. Även Finland har drabbats av vågor av osäkerhet. Ett exempel på Rysslands hybridpåverkan är ”testningen” av östgränsen – och jag tror inte att försöken att påverka kommer att sluta här. Beredskapen står fortfarande välförtjänt i rampljuset, och även vi i Erillisverkot har granskat våra tjänsters slagtålighet. Vår nya strategi syftar till att vi på ett flexibelt sätt ska kunna tillgodose säkerhetsaktörernas behov och säkerställa den beredskaps- och säkerhetsnivå som behövs för våra tjänster.

Också de ekonomiska utsikterna för de närmaste åren skuggas av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, utvecklingen av konflikterna i Mellanöstern och även av presidentvalet i Förenta staterna. År 2023 var svagt i Finlands ekonomi. Den spända geopolitiska situationen har dock ökat efterfrågan på Erillisverkots tjänster. Våra kundinvesteringar är rekordstora.

I ekonomin 2024 syns ljusare tecken, men läget inom de offentliga finanserna ser oroväckande ut. Finansministeriet förutspår ett underskott för den offentliga sektorn på minst tre procent 2024–2026. Till följd av detta fortsätter statens skuldkvot att öka. Förutom att minska kostnaderna inom den offentliga sektorn måste man också fästa uppmärksamhet vid en hållbar ökning av intäkterna. Erillisverkots tjänster möjliggör en positiv produktivitetsutveckling för kunderna. Dessutom bör statens IKT-aktörers roller förtydligas och samordnas för att effektivitetsvinster ska uppnås.

Vår särskilda uppgift kräver hållbara arbetsmetoder. Vårt hållbarhetsarbete styrs av statsrådets ägarpolitiska principbeslut, och hållbarheten syns i vår strategi, resultatkortsmålen, belöningen och därmed i våra anställdas vardag. Vi har också identifierat vilka FN:s mål för hållbar utveckling som påverkas mest av vår affärsverksamhet.

Våra tjänster möjliggör ett effektivt fungerande och tryggt samhälle. Den tekniska utvecklingen kommer att bidra ytterligare till detta – och kommer också att bidra till kampen mot klimatförändringarna. Hos oss utgör hållbarhet en bakgrund för tjänsterna och resultatet av dem.

När man ser tillbaka på 2023 kommer man att tänka löjtnant Autios ord i Väinö Linnas Okänd soldat: ”Man får inte stanna stilla kvar under eldgivning.” Finländarnas styrka ligger i att vi inte förlamas eller stannar upp inför svåra situationer. Vi agerar och går framåt. Vi förbereder oss och tar också hand om varandra.

Erillisverkots anställda gjorde återigen ett fint arbete under hela det händelserika året. Vi upplever vårt arbete som meningsfullt, och vi uppskattar våra kollegor. Jag är verkligen glad och stolt över detta. Den goda arbetsmoralen syns också i resultaten av vår personalenkät.

Tack till alla våra kunder, våra intressentgrupper och hela personalen för deras samarbete och ihärdighet.

Timo Lehtimäki
Verkställande direktör

Mål

Vi är en verkningsfull och djärv garant för samhället.

Uppgift

Vi bygger ett tryggare Finland genom att vara våra kunders förtrodda partner under alla förhållanden.

Värden

Förtroende, samarbete, utveckling och ansvarighet

Vi vill vara den bästa partnern för säkerhetsaktörerna i Finland

 • Vi driver och utvecklar nätoperatörstjänster för säkerhetsnätverket.
 • Vi lotsar myndighetsnätverket Virve mot bredbandstjänster.
 • Vi erbjuder säkerhetsmoln- och datacentraltjänster som finns i Finland.
 • Vi upprätthåller och tryggar den nationella kritiska infrastrukturen under alla omständigheter.

Vi är en verkningsfull och djärv garant för samhället

Erillisverkot bygger upp ett tryggt, välfungerande och hållbart samhälle i Finland tillsammans med säkerhetsaktörerna. Genom att trygga myndigheternas och andra säkerhetskritiska aktörers kommunikation tryggar vi också medborgarnas tillgång till hjälp och en smidig vardag.

Erillisverkot producerar IKT-, datacentral- och nätoperatörstjänster för kritisk kommunikation, situationsledning och skydd av kritisk infrastruktur. Våra kunder är bland annat Finlands försvarsmakt, räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovårdsaktörer, Gränsbevakningsväsendet, Tullen samt många privata försörjningsberedskapskritiska aktörer.

Erillisverkot är ett statsägt bolag med en specialuppgift. Statsrådets kansli ansvarar för bolagets ägarstyrning. Vårt huvudverksamhetsställe finns i Esbo och vi har verksamhet på flera orter i Finland.

Erillisverkots år 2023

 • Erillisverkot granskade kritiskt sin beredskap bland annat med tanke på elavbrott (februari)
 • Evenemanget Critical Communications World hölls för första gången i Finland – Erillisverkot var en av arrangörerna (maj)
 • Finland belönades för bästa myndighetssamarbete på prisgalan ICCA 2023 (International Critical Communications Awards) (maj)
 • Byggandet av ett nationellt nät med kvantkryptering inleddes – Erillisverkot deltog med VTT, Cinia och CSC (maj)
 • Applikationen Virve 2 Gruppsamtal och de första terminalerna testades hos kunder (juni)
 • Sårbarhetsreparationer av Tetra-teknik som Virve-nätet använder inleddes (juli)
 • Vi inledde välmåendekampanjen Ervejärkistä työtä för personalen (september)
 • Temat för översikten trender inom säkerhetskritisk teknik 2023 är 5G-teknik inom myndighetskommunikation (november)
 • Alla Virve 2-abonnemang fick ett beslut om ibruktagande enligt Tuve-lagen (december)
 • Fastigheten Porin Leijona samlar statliga aktörer för medborgarna: Leijonaverkot äger fastigheten och ansvarar för en omfattande totalrenovering (december)

Nyckeltal 2023

 • Antal anställda (situationen 31.12.2023): 384
 • Omsättning: 119 milj. euro
 • Rörelseresultat: -2,7 miljoner euro
 • Kundernas vilja att rekommendera, dvs. NPS: 48
 • Personalens Liekki-index: 78/100
 • Virve-abonnemang 54 000 st.
 • Antalet användare av Virve-operatörstjänster: över 36 000
 • Vårt koldioxidavtryck: 26 400 tCO2e

År 2023 i siffror

0 milj.
Euro omsättning
0
Antalet anställda
0
Personalens Liekki-index

Läs mer om vårt år 2023

En av de viktigaste förändringskrafterna har varit att åtgärderna för säkerhet och beredskap har stärkts och att den tekniska utvecklingen har accelererat.
LÄS MER OM VÅR VERKSAMHETSMILJÖ OCH MEGATRENDER SOM PÅVERKAR VÅR UTVECKLING

Erillisverkot uppdaterade sin strategi under 2023. Visionen är att vårt bolag är en verkningsfull och djärv garant för samhället.
LÄS MER OM VÅR ÖVERSIKT ÖVER STRATEGIN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN

Bakom hållbarhetsarbetet 2023 syntes således fortfarande Rysslands anfallskrig mot Ukraina och beredskapen inför en eventuell energikris och eventuella elavbrott.
LÄS MER OM VÅR ANSVARSRAPPORT

Erillisverkots ansvarsstrategi och ansvarsprogram uppdaterades hösten 2023. Vi producerar tjänsterna på ett hållbart sätt med tanke på miljön, människorna och förvaltningen.
LÄS MER OM VÅRT ANSVARSPROGRAM FRAM TILL ÅR 2025