to top

Årsberättelse 2022: Ansvarsfullhetsteman under året hos Erillisverkot och ute i världen

Kriget i Ukraina och energikrisen

Temana för ansvar och hållbar utveckling hos Erillisverkot år 2022 omfattade kriget i Ukraina och beredskapsåtgärderna inför en eventuell energikris. En betydande del av Erillisverkots affärsverksamhet tillgodoser samhällets behov att vidta beredskapsåtgärder och bygga upp kapacitet att handla vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Tillgången till energi är en central del av beredskapen. Tjänsternas förmåga har testats och beredskapsåtgärder vidtas regelbundet. År 2022 gjordes särskilda satsningar på detta.

Lösningarna för reservkraft vid Erillisverkots datacentraler har hög effekt. Gällande reservkraften undersökte vi olika möjligheter år 2022 och under första halvåret 2023 har vi gått med i Fingrids förfarande för stöd till elsystemet, som bygger på frivillighet. Syftet med förfarandet är att trygga flexibilitetspotentialen utanför marknaden för frekvensåterställningsreserver och att därigenom undvika eventuella elavbrott som orsakas av brist på el.

Energikrisen påskyndar den gröna omställningen i Europa. Energikrisen påverkade också Erillisverkots verksamhet på så sätt att bolaget föresatte sig att spana efter nya ersättande energilösningar och ta dem i bruk. Energikrisen syntes också i form av förhöjda kostnader och gjorde det nödvändigt att informera kunderna om höjning av tjänsternas priser i december 2022.

Klimatförändringen och den biologiska mångfalden

På Erillisverkot fokuserar åtgärderna för att bromsa upp klimatförändringen på anläggningarnas och tjänsternas kolhandavtryck. Genom detta är det möjligt att optimera många processer som gäller till exempel logistikrutter, byggnadernas energieffektivitet, affärssystem, robotik samt utnyttjandet av teknik som bygger på artificiell intelligens inom kritisk kommunikation. Tekniska lösningar ersätter också resor och minskar utsläppen genom detta. Även om det med hjälp av IKT är möjligt att optimera verksamhet och därigenom öka kolhandavtrycket, räcker det inte ensam att stoppa klimatförändringen. Det gäller att jämföra kolhandavtryckseffekterna med koldioxidavtryckets effekter.

Vi tänker på uppbromsningen av och anpassningen till klimatförändringen, men numera också på de effekter på den biologiska mångfalden som vår verksamhet har. Anpassningen till klimatförändringen och vår inverkan på naturen samt vårt beroende av naturens ekosystemtjänster kräver att vi gör ytterligare utredningar och utarbetar åtgärdsplaner under de kommande åren. Vi utreder våra kunders behov att få information om vårt koldioxidavtryck och kolhandavtryck och om vår inverkan på den biologiska mångfalden.

I syfte att bromsa upp klimatförändringen inleder vi år 2023 pilotprojekt med vilka vi utreder alternativ till fossila bränslen som reservkraftkälla. År 2022 började vi följa upp användningen av biobränslen, vilket vi rapporterar i vår GHG-utsläppsberäkning. Vi har i flera års tid haft den interna instruktionen att använda biobränslen i bolagets transporter, när biobränsle finns att få.

Mångfald, likabehandling och icke-diskriminering är en del av programmet för arbetshälsa i vår arbetsgemenskap.

Mångfald, likabehandling och icke-diskriminering

Erillisverkot vill utveckla en mångsidig, jämlik och inkluderande arbetskultur där alla har möjlighet att verka som jämlika medlemmar i arbetsgemenskapen. Likabehandling och nolltolerans för diskriminering är viktiga principer och en del av vår verksamhetskultur. Mångfald, likabehandling och icke-diskriminering (Diversity, Equity, Inclusion, DEI) är en del av programmet för arbetshälsa i arbetsgemenskapen vid Erillisverkot som personalförvaltningen leder. Vi har tagit de första stegen på detta område inom vårt hållbarhetsarbete.

Undersökningen av lönejämlikheten visade att lönerna är jämlika vid Erillisverkot.

Vi vidtar åtgärder tillsammans och följer upp åtgärdernas utfall både som koncernens gemensamma resultatkortsmål och som en del av hållbarhetsprogrammet. År 2022 genomfördes en undersökning av lönejämlikheten, som stödjer likabehandlingen i bolaget. Undersökningen visade att lönerna är jämlika vid Erillisverkot. Under det kommande året inleder vi arbetet med att fördjupa vårt kunnande inom likabehandling och mångfald med en utvald partner.

Uppfattningen om Erillisverkots ansvarsfullhet är stark

Enligt undersökningen av kundupplevelsen anser 88 procent av respondenterna att Erillisverkots verksamhet är ytterst ansvarsfull eller ansvarsfull. I enkäten upplevde intressentgrupperna att vår hållbarhet handlar om att våra nät och vår verksamhet erbjuder helhetsmässig säkerhet och driftsäkerhet. I svaren lyftes fram staten som ägare, som respondenterna upplevde att försäkrar att Erillisverkot verkar på ett ansvarsfullt sätt i fråga om iakttagandet av många lagar, bestämmelser, minimiskyldigheter och föreskrifter. Respondenterna upplever dessutom att staten övervakar sina intressen och ingriper vid behov i missförhållanden i de statligt ägda företagen.

Respondenterna identifierade också Erillisverkots ansvar för att värna om miljön och de mänskliga rättigheterna inom produktionen av tjänsterna. Respondenterna upplevde att Erillisverkot gjort framsteg i dessa frågor men att bolaget fortfarande ska förbättra effektiviteten av kommunikationen om dem. Arbetsgemenskapen betraktades som god eftersom personalomsättningen varit liten och kunderna fått behålla sina bekanta kontaktpersoner.

Erillisverkots väg mot en hållbar affärsverksamhet

Erillisverkot införde sin strategi för hållbar utveckling år 2020. Strategin har studerats årligen i enlighet med Erillisverkots modell för hållbarhetsledning. I temana, målen och indikatorerna fram till år 2025 har gjorts några preciserande tillägg år 2022. Preciseringarna gäller tidschemat för ibruktagningen av tjänsten Virve 2, som enligt det preciserade målet ska tas i bruk före utgången av år 2028, samt uppföljningen av den ekonomiska effektiviteten, som kompletterades med lönsamhet som en ny indikator.

Vår strategi för hållbar utveckling

2020

Grunden
Programmet, målen, indikatorerna, verksamhetsmodellen, verktygen, förnyelse av rapporteringen
• Anslutning till WWF Green Office
• Förbindelse 2050

2021

Kunskaper, färdigheter, attityder och integrering i affärsverksamheten
GHG-utsläppberäkning, processen för el- och elektronikavfall, energieffektivitetsmål, hållbar upphandling
• Anslutning till Teknologiindustrins energieffektivitetsavtal
• Basmedlem i FIBS ry

2022

Ledning av ansvarsfullhet till en del av affärsverksamheten
Granskning av målen (resultatkort), ledningsmodell för miljöärenden inom affärsverksamheten
• Införandet av ETJ+
• Plan för utsläppsminskning

2023

Kontinuerlig förbättring av verksamhetsmodellerna
Kolhandavtrycket och åtgärderna för att minska kundernas miljö- och klimatpåverkan genom digitala lösningar
• Effekterna på och beroendena av den biologiska mångfalden utreds
• Lagstiftningens inverkan på rapporteringen och processerna utreds

2024–25

Förnyelse av programmet starkare mot en visionär, ansvarsfull affärsverksamhet
Vi övergår till förnybara energiformer och nya tekniska lösningar

2035

Ansvarsfullt producerade, säkra tjänster för kritisk verksamhet och kommunikation till samhället

Vår nettoeffekt på världen +38

I en utredning av servicebranschernas nettoeffekt på världen som Arbetsgivarna för servicebranscherna lät göra studerades effekterna av 62 olika finländska företag som är verksamma i servicebranscherna på miljön, hälsan, samhället och produktionen av information. Enligt utredningen är Erillisverkot 38 procent på plus, när de resurser som bolaget använder jämförs med den nytta som produceras. Servicebranscherna är i genomsnitt 30 procent på plus.

Erillisverkot erbjuder till exempel många arbetstillfällen och genererar skatteinkomster, och bolagets tjänster som helhet ger upphov till små utsläpp i jämförelse med det värdetillskott som bolaget producerar. Det finns dock fortfarande plats för utveckling bland annat i fråga om förbättring av energieffektiviteten och minskning av utsläppen. Mer i bloggen (på finska).

Väsentlighetsspecifikationen styr arbetet

Erillisverkots mål, åtgärder och rapportering i fråga om hållbar utveckling styrs av en väsentlighetsspecifikation som gjordes utifrån målen för affärsverksamheten och intressentgruppernas förväntningar år 2020. Specifikationen uppdateras efter behov.

Vår värdekedja är ett värdenätverk

Erillisverkots värdekedja beskriver hur den välmående arbetsgemenskapen som förnyas i samarbete med kunder, andra intressentgrupper och strategiska partner utifrån produktionsfaktorerna skapar mervärde till samhället och medborgarna. Genom produktionsfaktorerna och den gemensamma utvecklingen uppkommer säkra och driftsäkra tjänster för kritisk kommunikation, situationsledning och skydd av kritisk infrastruktur som produceras ansvarsfullt och under beaktande av den övergripande säkerheten. Tjänsterna säkerställer bland annat myndigheternas verksamhet, vilket i sin tur syns i medborgarnas vardag och påverkar den. De olika aktörerna i värdekedjan får nytta av värdet som utvecklas tillsammans.

Läs mer om vårt år 2022

Med tanke på IKT-tjänster av kritisk betydelse kommer år 2022 att kommas ihåg särskilt som ett år då försörjningsberedskapen, beredskapen och säkerheten fick ny aktualitet.
Läs mer om våra händelser av betydelse och siffror år 2022 och vår verkställande direktörens översikt

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade central inverkan på vår verksamhetsmiljö.
Läs mer om vår verksamhetsmiljö och megatrender som påverkar vår utveckling

Det centrala i vår strategi är att kunna svara på framtidens möjligheter och hot. Erillisverkots strategi, som förnyades år 2021, visade sin funktionalitet år 2022.
Läs mer om vår översikt över strategin och affärsverksamheten

Vårt hållbarhetsprogram som gäller genomförandet av vårt miljöansvar är en positiv riktning för utvecklingen.
Läs mer om vårt ansvarsfullhetsprogram fram till år 2025