to top

Om oss

Vi är ett av staten helägt bolag med ett specialuppdrag som har till uppgift att säkerställa samhällets funktion och kritisk kommunikation under alla förhållanden. Erillisverkot producerar ICT-tjänster för kommunikation, situationsledning och skydd av kritisk infrastruktur för organisationer som stödjer samhällets säkerhet och funktion.
0 +
Erillisverkot-medarbetare
0 milj.
euro omsättning
0
grundades

Vår berättelse

Finsk sisu, förtroende och mod att blicka framåt. Det är detta land byggt på, och det tar vi också stöd av när vi försvarar vår digitala självständighet. Erillisverkot är ett statsägt bolag med specialuppdrag, för vars kunder en sedvanlig säkerhets- och beredskapsnivå inte räcker till.

Kärnan i vår kompetens är datakommunikations- och it-tjänster som är kritiska med tanke på vårt samhälle. Vi arbetar dygnet, veckan och året runt, för att Finland ska vara världens säkraste samhälle – och för att kunna föregå med gott exempel för andra.

Vi möjliggör samarbete mellan säkerhetsaktörer med hjälp av våra tjänster, som myndighetsnätverket Virve. Tillsammans bygger vi upp en smidig vardag och ett samhälle som tål påfrestningar även i framtiden. Därför tryggar, betjänar, förenar och förnyar vi.

Säkerheten gör vi tillsammans.

Ägarskap och förvaltning

Statsrådets kansli svarar för bolagets ägarstyrning. I ett statligt helägt bolag förenas fördelarna med ämbetsverks- och företagsvärlden. Tack vare aktiebolagsformen är vår verksamhet smidig och vår finansiering flexibel.

Enligt Erillisverkots bolagsordning hör det till bolagets verksamhetsområde att bygga och sköta driften av datakommunikationsnät och andra säkerhetsnät som används av myndigheter inom den offentliga förvaltningen och som hänför sig till samhällets säkerhet samt att tillhandahålla och erbjuda konsultationer i anslutning till dessa tjänster. Bolaget får äga och besitta de telenät som avses ovan samt fastigheter och aktier.

Vår omsättning var cirka 119 miljoner euro år 2023. Revisor är revisionssammanslutningen BDO Ab. Huvudansvarig revisor är CGR, OFGR Eeva Koivula.

Till Erillisverkot hör Suomen Erillisverkot Oy som moderbolag samt  Leijonaverkot Oy och Johtotieto Oy som dess helägda dotterbolag.

Våra kunder

Våra kunder är bland annat försvarsmakten, räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovårdsaktörer, gränsbevakningsväsendet, tullen samt många privata försörjningsberedskapskritiska aktörer.

Våra tjänster

Ett säkert samhälle uppstår genom samarbete mellan myndigheter, företag och andra aktörer, och våra driftsäkra ICT-tjänster möjliggör säkerhetsaktörernas arbete.

Myndighetsnätverket Virve är en av våra mest välkända tjänster. Vi arbetar dygnet, veckan och året runt för att Finland ska vara världens säkraste samhälle.

Läs mer om våra tjänster

Vi säkerställer samhällets funktion

Vi vill att Finland ska vara en föregångare inom samarbete mellan säkerhetsaktörer – detta är också vår vision. Tillsammans med säkerhetsaktörer bygger Erillisverkot upp ett tryggare samhälle och ett tryggare Finland. Genom att trygga kommunikationen mellan myndigheter och andra säkerhetskritiska aktörer tryggar vi också medborgarnas tillgång till hjälp och en smidig vardag.

Mission: ”När det sedvanliga inte räcker till” – Vi möjliggör säker kritisk verksamhet och kommunikation.

Vision: ”Världens bästa digitala säkerhet” – Erillisverkot agerar föregångare i samarbetet mellan säkerhetsaktörer.

Värderingar: Förtroende, Samarbete, Utveckling och Ansvar

Värderingarna fungerar som vår kompass när vi färdas mot våra mål och hjälper till att fatta beslut när vi gör val.

Förtroende

Förtroende är kärnan och utgångspunkten för vår verksamhet – det berättigar vår existens och våra aktiviteter. Genom att varje dag göra oss förtjänta av våra kollegors, kunders och intressentgruppers förtroende skapar vi också förtroende i hela samhället. Förtroende skapas inte enbart genom träffsäkra prestationer, utan också av att ifrågasätta, ställa frågor och stötta varandra. För att man ska lita på oss måste vi lita på varandra och göra det som vi lovar.

Samarbete

Vi tror på att vi gör säkerheten tillsammans. Vi för samman experter i branschen och erbjuder tjänster som möjliggör samarbete mellan olika aktörer. Vi verkar så att ett partnerskap med oss är givande och öppnar nya möjligheter. Vi respekterar varandra som människor och experter och delar med oss av vår kunskap och erfarenheter.

Utveckling

Vi är experter inom säkerhets- och försörjningsberedskapskritiska teknologier. Vi strävar ständigt efter förbättring och skapar nya lösningar som visar vägen internationellt. Vi är nyfikna, analytiska, fördomsfria och öppna för den omgivande världen. Vi fokuserar på vår kärnverksamhet och får kraft av partnerskap. Vi gläds över framgångar och lär oss av misslyckanden.

Ansvar

Ansvar uppstår i de val som vi ständigt gör i vårt arbete. Ansvar är ständigt närvarande vår verksamhet. Vi är ett statligt bolag med specialuppdrag, och vår verksamhet påverkar alla medborgare. Vi har alla en rätt till gott ledarskap och en skyldighet att ingripa i missförhållanden. Vår verksamhet styrs av tydliga ramar och mätbara mål.

Code of Conduct

Supplier Code of Conduct