to top

Årsberättelse 2022: Verksamhetsmiljön

Coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade central inverkan på vår verksamhetsmiljö.

Finlands säkerhetsmiljö är i en snabb och dramatisk förändring. Säkerhetsläget har försämras kraftigt, förtroendet för Ryssland har försämrats och läget kan fortsättningsvis förändras snabbt och i en oväntad riktning. Funktionssäkerheten och tjänsternas kontinuitet betonas vid globala och lokala förändringar. Samtidigt ökar de ömsesidiga beroendena.

Coronapandemin avslöjade hur sårbara produktionskedjorna är. Många stater har vänt sig inåt, och konsumtionsvanorna och sätten att arbeta har förändrats på ett bestående sätt. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har höjt risken för att kriget ska spridas utanför Ukrainas gränser och risken för betydande energibrist i många olika stater. Kriget har också ökat instabiliteten i den globala ekonomin och livsmedelsproduktionen och förorsakat en avsevärd förhöjning av energipriserna.

Djupa motsättningar som gäller värderingarna och uppfattningarna präglar förhållandet mellan demokratiskt och auktoritärt ledda samhällen. Resiliensen, dvs. förmågan att behålla funktionsförmågan och återhämta sig i en miljö där det sker kontinuerliga förändringar, har stigit fram vid sidan av effektivitetstänkandet.

Resiliensen gynnas bland annat av övningar av prognostisering av framtiden och systemtänkande, där man identifierar och förstår systemens funktion, förutser deras beteende och ändrar på dem för att åstadkomma önskade effekter. Genom systemtänkande är det möjligt att bidra till en ökning av människornas och organisationernas handlingsmöjligheter och alternativ. Samarbete har särskild betydelse när det gäller att förstärka resiliensen.

När det sker förändringar i verksamhetsmiljön, finns det efterfrågan på Erillisverkots tjänster. Med hjälp av våra tjänster kan kunderna säkerställa kontinuiteten i sina egna verksamheter och främja utvecklingen av den nationella säkerheten och stabiliteten. Erillisverkots nätoperatörs- och Virve-tjänster har alltid haft fokus på nationell säkerhet och stabil verksamhet. Det centrala i produktionen av dessa tjänster är beredskapen att agera och återhämta sig från störningar under både normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Megatrender som påverkar Erillisverkots utveckling
PDF: Megatrender som påverkar Erillisverkots utveckling

Läs mer om vårt år 2022

Med tanke på IKT-tjänster av kritisk betydelse kommer år 2022 att kommas ihåg särskilt som ett år då försörjningsberedskapen, beredskapen och säkerheten fick ny aktualitet.
Läs mer om våra händelser av betydelse och siffror år 2022 och vår verkställande direktörens översikt

Det centrala i vår strategi är att kunna svara på framtidens möjligheter och hot. Erillisverkots strategi, som förnyades år 2021, visade sin funktionalitet år 2022.
Läs mer om vår översikt över strategin och affärsverksamheten

År 2022 var förberedelserna för den potentiella energikrisen ett anmärkningsvärt tema i våra hållbarhetsåtgärder.
Läs mer om vår ansvarsfullhetsrapport

Vårt hållbarhetsprogram som gäller genomförandet av vårt miljöansvar är en positiv riktning för utvecklingen.
Läs mer om vårt ansvarsfullhetsprogram fram till år 2025