to top

Årsberättelse 2023: Ansvarsrapport

Erillisverkots affärsverksamhet svarar mot samhällets behov av att förbereda sig och bygga upp förmåga att agera också i störningssituationer och undantagsförhållanden. Bakom hållbarhetsarbetet 2023 syntes således fortfarande Rysslands anfallskrig mot Ukraina och beredskapen inför en eventuell energikris och eventuella elavbrott. Tjänsternas kapacitet testas och beredskap övas regelbundet hos oss. Även om de värsta farhågorna gällande tillgången till energi i början av året inte förverkligades, kräver energifrågorna fortsatt vaksamhet också på grund av miljömålen.

Kunderna är nöjda med våra tjänster och deras ansvarighet

Vi frågar våra kunder om deras åsikter om vår hållbarhet som en del av den årliga undersökningen om kundupplevelser. Till exempel 2022 ansåg 88 procent av respondenterna att vår verksamhet var antingen mycket ansvarig eller ansvarig.

Vi förnyade ansvarighetsfrågorna i vår kunderfarenhetsundersökning 2023, eftersom vi ville kartlägga kundernas synpunkter för väsentlighetsanalysen på ett annat sätt än tidigare. Kunderna var fortfarande mycket nöjda med ansvarigheten i våra tjänster, eftersom den i fråga om den totala nöjdheten steg till andra plats bland delområdena. På första plats kom tjänsternas säkerhet och på tredje plats tjänsternas kvalitet. Kunderna ansåg att hållbarheten hos Erillisverkots tjänster är en resursfaktor, dvs. det centrala är att upprätthålla en god nivå.

De mest betydande hållbarhetsfrågorna med avseende på konsekvenserna av Erillisverkots verksamhet ansåg kunderna vara hållbar upphandling, kompetensutveckling samt arbetarskydd och välbefinnande i arbetet. Erillisverkot upplevdes ha lyckats särskilt inom säkerhet, tillförlitlighet och leveranssäkerhet i fråga om förbindelser, såsom nät. Det finns utrymme för utveckling när det gäller transparens, kommunikation om hållbarhet samt i miljöfrågor, såsom bekämpning av klimatförändringen.

Prioriteringar för vårt företagsansvar2023:

  • Särskild uppmärksamhet på energi: införandet av energieffektivitetssystemet ETJ+
  • De första stegen i mångfaldsarbetet: förtrogenhet med DEI-temana (diversity, equity, inclusion)
  • Mot en förnyad hållbarhetsrapportering: CSRD-direktivet och ESRS-standarderna
  • Väsentlighetsanalys enligt dubbel väsentlighet
  • Förändringar i hållbarhetsledningen: hållbarhetsfrågor behandlas från ingången av 2024 i ledningsgruppen fyra gånger per år i stället för i den separata styrgruppen för hållbarhetsfrågor
  • Uppdatering av ansvarsstrategin och ansvarsprogrammet

Våra hållbarhetsgärningar

Erillisverkots ansvarsstrategi och ansvarsprogram uppdaterades hösten 2023. I ändringen sammanfattades temana från sex till fyra och också mätarna ändrades. Läs mer om vårt förnyade hållbarhetsprogram här.

I tabellen nedan presenteras vår verksamhet i korthet genom sex tidigare teman. Vi ger gärna ytterligare upplysningar: vastuullisuus@erillisverkot.fi

Erillisverkot ansvarsteman och mal 2023

Läs mer om vårt år 2023

År 2023 minns man särskilt förändringarna i säkerhetsmiljön, Finlands Natomedlemskap och höjningen av beredskapsnivån.
LÄS MER OM VÅRA HÄNDELSER AV BETYDELSE OCH SIFFROR ÅR 2023 OCH VÅR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Erillisverkot uppdaterade sin strategi under 2023. Visionen är att vårt bolag är en verkningsfull och djärv garant för samhället.
LÄS MER OM VÅR ÖVERSIKT ÖVER STRATEGIN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN

En av de viktigaste förändringskrafterna har varit att åtgärderna för säkerhet och beredskap har stärkts och att den tekniska utvecklingen har accelererat.
LÄS MER OM VÅR VERKSAMHETSMILJÖ OCH MEGATRENDER SOM PÅVERKAR VÅR UTVECKLING

Erillisverkots ansvarsstrategi och ansvarsprogram uppdaterades hösten 2023. Vi producerar tjänsterna på ett hållbart sätt med tanke på miljön, människorna och förvaltningen.
LÄS MER OM VÅRT ANSVARSPROGRAM FRAM TILL ÅR 2025