to top

Årsberättelse 2023: Ansvarsfullhetsprogrammet fram till år 2025

Erillisverkots grundläggande uppgift är att producera säkra och störningsfria tjänster för sina kunder som skapar säkerhet i samhället och som är till nytta för alla finländare. Vi producerar tjänsterna på ett hållbart sätt med tanke på miljön, människorna och förvaltningen.

Under 2023 upptäckte vi behovet av att uppdatera de mål för hållbarhet som utarbetades 2020 och som sträcker sig fram till 2025 och som har gerstaltats kring sex teman. Här (linkki Ansvarsrapport-sivulle) (linkki Sustainability report -sivulle) genomgås utfallet för 2023 via dessa sex teman. De fyra uppdaterade temana är:

  • miljö och klimat
  • fungerande tjänster och samhälle
  • en välmående arbetsgemenskap som förnyas
  • god förvaltningssed och ekonomi samt goda upphandlingsmetoder.

Orsaken till ändringarna var att Erillisverkots hållbarhetsarbete framskred väl och behovet av att fokusera hållbarhetsåtgärderna i enlighet med detta. Ändringarna baserades på diskussioner mellan hållbarhetsgruppen och styrgruppen för hållbarhet, diskussioner med ägarstyrningen och revisionsutskottet, den väsentlighetsanalys som gjordes under hösten och åsikter som de anställda framförde i olika sammanhang. Styrelsen godkände en uppdaterad hållbarhetsstrategi och ett uppdaterat hållbarhetsprogram i november.

Ansvarsprogram 2025

Tema 2024–2025 Mål fram till 2025
Miljö och klimat

Vi förbinder oss att minska vårt koldioxidavtryck till nära noll senast 2035.

• Vårt koldioxidavtryck är betydligt mindre 2025 än 2020.

• Den årliga återvinningsgraden för avfall som uppkommer inom vår verksamhet är 70 procent och återanvändningsgraden 100 procent.

Fungerande tjänster och samhälle
Våra störningsfria och energieffektiva tjänster säkerställer ett fungerande, tryggt samhälle.
• Den tillgänglighetsnivå för tjänsterna som utlovats kunderna uppnås varje år.

• Kundernas vilja att rekommendera, dvs. NPS-talet, håller sig på nuvarande utmärkta nivå.

• Energieffektivitet är ett av våra beslutskriterier, också när det gäller investeringar.

En förnyad, välmående arbetsgemenskap Hållbar verksamhet innebär gemensamma aktiviteter och förfaranden, kontinuerlig utbildning och innovationskultur, och den utgör grunden för välfärd. • Personalnöjdheten ligger årligen på minst 80 procent.

• Vi förstår betydelsen av mångfald, likabehandling och delaktighet som en del av en fungerande arbetsgemenskap.

• Vi har nolltolerans mot trakasserier och behandlar alla fall som uppdagas.
• Vi har inga allvarliga olycksfall i arbete.

God förvaltningssed och ekonomi samt goda upphandlingsmetoder

Erillisverkots etiska riktlinjer och minimimålen för hållbarheten hos leverantörerna styr vår verksamhet. En hållbar ekonomi tryggar verksamhetens kontinuitet.

• Minst 95 % av personalen går genomför webbkursen Etiska riktlinjer vartannat år. Alla nya anställda går igenom webbkursen som en del av introduktionen.

• Hållbarhet beaktas i upphandlingskriterierna, till exempel energieffektivitet, låga utsläpp, användning av förnybar energi.

• Vi strävar efter att skapa och uppnå produktivitetshöjande budgetar.

Hållbarhet som en del av affärsverksamheten

Erillisverkot började integrera hållbarhet i bolagets strategi och affärsverksamhet 2019 och den har ingått i belöningen till ledningen och personalen sedan 2020. År 2022 ställde vi upp utsläppsminskningsmål som sträcker sig till 2025 och 2035. Genomförandet av målen följs upp bland annat vid bolagsstämman och i årsrapporteringen. Vi rapporterar växthusgasutsläpp i enlighet med GHG-protokollet för både direkta och indirekta utsläpp (scope 1, 2 och 3). Ändringar i affärsverksamhetens omfattning och en precisering av beräkningens jämförbarhet kan inverka på målsättningen för planen för minskning av utsläppen. Dessutom rapporterar vi till statsrådets kansli allmänt om utvecklingen av hållbarhetsverksamheten.

Vi förutsätter att våra leverantörer förbinder sig till minimikraven för hållbarhet och att deras nyckelpersoner avlägger en webbkurs i hållbarhet. Vi utreder regelbundet våra metoder och möjligheter att utöva tillsyn under avtalsperioden.

Sedan 2020 har vi haft en rapporteringskanal för misstankar om missbruk. I rapporteringskanalen kan man anonymt anmäla misstankar om brott mot lagar och författningar. Anmälningar som kommit in via rapporteringskanalen behandlas konfidentiellt av en neutral aktör utanför Erillisverkot. År 2023 kom två anmälningar till anmälningskanalen. De behandlades i enlighet med vår process och ledde inte till några rättsliga åtgärder.

Läs mer om vårt år 2023

En av de viktigaste förändringskrafterna har varit att åtgärderna för säkerhet och beredskap har stärkts och att den tekniska utvecklingen har accelererat.
LÄS MER OM VÅR VERKSAMHETSMILJÖ OCH MEGATRENDER SOM PÅVERKAR VÅR UTVECKLING

Erillisverkot uppdaterade sin strategi under 2023. Visionen är att vårt bolag är en verkningsfull och djärv garant för samhället.
LÄS MER OM VÅR ÖVERSIKT ÖVER STRATEGIN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN

Bakom hållbarhetsarbetet 2023 syntes således fortfarande Rysslands anfallskrig mot Ukraina och beredskapen inför en eventuell energikris och eventuella elavbrott.
LÄS MER OM VÅR ANSVARSRAPPORT

År 2023 minns man särskilt förändringarna i säkerhetsmiljön, Finlands Natomedlemskap och höjningen av beredskapsnivån.
LÄS MER OM VÅRA HÄNDELSER AV BETYDELSE OCH SIFFROR ÅR 2023 OCH VÅR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT