to top

Årsberättelse 2023: Verksamhetsmiljön

Verksamhetsmiljön för Erillisverkot påverkades återigen av ett flertal förändringskrafter. Megatrender är fortfarande klimatförändringen och krisen i naturens bärkraft samt vacklande demokrati och ekonomi. Arbetslivet påverkas både av mer mångsidiga arbetssätt och av tillgången på kompetent arbetskraft. En av de viktigaste förändringskrafterna har dessutom varit att åtgärderna för säkerhet och beredskap har stärkts och att den tekniska utvecklingen har accelererat.

Ökade förändringskrafter 2023 var

  • den djupare krisen i Finlands offentliga ekonomi och de nedskärningar som den har medfört och som också har konsekvenser för våra kunders ekonomiska handlingsutrymme
  • förändring av vårt samhälle och det internationella säkerhetsläget i en osäkrare riktning – å andra sidan ett närmare samarbete mellan de västliga länderna
  • Finlands Natomedlemskap och de möjligheter det medför
  • nya tekniker som artificiell intelligens, kvantberäkning, satelliter, 5G.

Ett svagt år för Finlands ekonomi

Det ekonomiska läget påverkar Erillisverkots verksamhet både direkt och genom kundernas finansiering. De svåra tiderna inom den globala ekonomin fortsatte. Rysslands anfallskrig drabbade euroområdet genom högre inflation och stigande räntor, som visserligen redan har börjat sjunka. Den långsamma ekonomiska tillväxten i Europa tycks inte möjliggöra några kraftiga positiva realräntor, och den minskade inflationstrycket har ökat rädslan för deflation. Att uppnå prisstabilitet har blivit centralbankernas främsta mål.

I Finland ledde stigande priser och räntor till minskad konsumtion och investeringar hos hushållen, och därför var den ekonomiska tillväxten något negativ 2023. Recessionen drabbade särskilt bostadsbyggandet. Även för industrin var situationen svag, som började tömma sina fulla lager. Sysselsättningsgraden sjönk något särskilt inom byggverksamheten, men var totalt sett på en hög nivå till följd av den starka efterfrågan på arbetskraft inom servicesektorn.

Ur Erillisverkots synvinkel är den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren tudelad

De ekonomiska utsikterna för de närmaste åren överskuggas exceptionellt mycket av osäkerhetsfaktorer som påverkar säkerhetssituationen i Europa, såsom Rysslands anfallskrig, konflikterna i Mellanöstern och spänningarna i Sydkinesiska havet samt presidentvalet i Förenta staterna. I Finland och mer allmänt i Europa bromsar befolkningens åldersstruktur den ekonomiska tillväxten på lång sikt och belastar i synnerhet den offentliga sektorns verksamhetsförutsättningar med bristande ekonomiska resurser och arbetskraftsresurser. I Finland märks utvecklingen redan nu tydligt när produktivitetsutvecklingen släpar efter jämfört med de flesta länderna i vår referensgrupp. Det är svårt att se en snabb förändringsdrivkraft för utvecklingen, men artificiell intelligens och andra tekniska innovationer erbjuder en möjlighet till detta.

Ur vår synvinkel är den ekonomiska utvecklingen under de närmaste åren tudelad: Efterfrågan på Leijonaverkots tjänster förväntas förbli stark under de närmaste åren, och som kapitalintensiv verksamhet kräver den också finansiering utanför affärsverksamheten. Å andra sidan belastar införandet av Virve 2-tjänsten och övergången från den nuvarande Virve-tjänsten ekonomin med samtidiga underhållskostnader för två nät. Det villkorade fleråriga ibruktagningsstöd som finansministeriet beviljar minskar den ekonomiska grop som Virve-utvecklingen orsakar och gör det för sin del möjligt att trygga en hållbar utveckling och kontinuitet i verksamheten.

Megatrender som påverkar Erillisverkots verksamhet

Megatrend Effekt på verksamheten
Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald I bekämpningen av klimatförändringen är det viktigt att minska utsläppen och sträva efter att bli av med fossila energiformer. Anpassningen till klimatförändringen ökar beredskapskraven, och de ökande extrema väderfenomenen utmanar våra tjänsters funktion. Det behövs en exakt gemensam lägesbild och ledning samt reservkraftsarrangemang och personalarrangemang. Dessa påverkar kontinuitets- och beredskapsplanerna för våra tjänster 24/7/365. Vår inverkan på den biologiska mångfalden och vårt beroende av naturens ekosystemtjänster måste utredas, och vi måste utarbeta ett program genom vilket vi för egen del bidrar till bekämpningen av förlusten av biologisk mångfald och minskar vårt beroende av jungfruliga råvaror.
Instabilitet i samhället och polarisering Erillisverkots tjänster för kommunikation och operativ verksamhet av kritisk betydelse skapar säkerhet och stabilitet i samhället genom användarorganisationerna.
Digitalisering Myndighetsverksamhet är beroende bland annat av tillförlitliga data, säkrade informationssystem och datakommunikationsförbindelser. Dessa skapar affärsmöjligheter för trådlös dataöverföring och mobila kommunikationstjänster för Erillisverkot. Gemensamma lösningar för nätverk och datakommunikation främjar Finlands ekonomi och säkerhet jämfört med en situation där säkerhetsaktörer och säkerhetsmyndigheter utarbetar egna lokala lösningar.
Omvälvning inom ekonomin Den höga inflationen, de stigande räntorna och övergången till stagflation inverkar i värsta fall negativt på Erillisverkots lönsamhet, tillgången på resurser, prisstabiliteten och kundernas köpkraft.
Ökat säkerhetssamarbete mellan EU och de nordiska länderna och Natos utvidgning Erillisverkot har som specialuppdrag att producera tjänster för samhällets kritiska säkerhetskommunikation över statsgränserna, bland annat EU:s projekt BroadNet, den gränsöverskridande nordiska myndighetsnätverkstjänsten och tjänsten Galileo PRS. Finlands Natomedlemskap ställer ytterligare krav på Erillisverkots funktioner och tjänster.
Befolkningens åldrande och arbetskraftens tillräcklighet Befolkningen åldras och det råder en brist på kompetent arbetskraft, vilket gör det svårare att anställa personal. Dessa fenomen bromsar upp den allmänna ekonomiska utvecklingen och bidrar till att öka hållbarhetsunderskottet, vilket också påverkar Erillisverkots ekonomi och affärsverksamhet. Erillisverkot satsar på personalens arbetshälsa och på att göra arbetsplatsen lockande bland annat genom att utveckla likabehandlingen och mångfalden inom personalen.
Ökande krav inom ansvar och hållbar utveckling Erillisverkot har förbundit sig att närma sig kolneutralitet fram till år 2035. Vi strävar också efter att öka våra kunders kolhandavtryck. Vi utvecklar vår verksamhet så att våra tjänster är mätbart energieffektiva och störningsfria och så att de uppfyller kundernas höga kvalitetskrav.

Vi fortsätter med att systematiskt och transparent genomföra ansvar och hållbar utveckling och att integrera dem i vår verksamhet. I vår verksamhet identifierar vi betydelsen av likvärdighet, arbetsgemenskapens välmående, god förvaltningssed och hållbar upphandlingspraxis samt de mänskliga rättigheterna genom hela värdekedjan. Vi bekämpar missbruk inom dessa områden. Vi förbereder oss på den hållbarhetsrapportering som förnyas med CSRD-direktivet.

 

Läs mer om vårt år 2023

År 2023 minns man särskilt förändringarna i säkerhetsmiljön, Finlands Natomedlemskap och höjningen av beredskapsnivån.
LÄS MER OM VÅRA HÄNDELSER AV BETYDELSE OCH SIFFROR ÅR 2023 OCH VÅR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

Erillisverkot uppdaterade sin strategi under 2023. Visionen är att vårt bolag är en verkningsfull och djärv garant för samhället.
LÄS MER OM VÅR ÖVERSIKT ÖVER STRATEGIN OCH AFFÄRSVERKSAMHETEN

Bakom hållbarhetsarbetet 2023 syntes således fortfarande Rysslands anfallskrig mot Ukraina och beredskapen inför en eventuell energikris och eventuella elavbrott.
LÄS MER OM VÅR ANSVARSRAPPORT

Erillisverkots ansvarsstrategi och ansvarsprogram uppdaterades hösten 2023. Vi producerar tjänsterna på ett hållbart sätt med tanke på miljön, människorna och förvaltningen.
LÄS MER OM VÅRT ANSVARSPROGRAM FRAM TILL ÅR 2025