Erillisverkot koncern Tjänster
menu
Erillisverkot koncern
Tjänster

Lösningar på utmaningar i säkerhetsbranschen

Erillisverkot erbjuder ett enastående utbud av ICT-lösningar för dem för vilka endast det bästa är gott nog. Våra tjänster som riktar sig till myndigheter och företag som är viktiga för försörjningsberedskapen är ytterst driftsäkra och säkra. Med hjälp av dem kan man försäkra sig om ett fungerande samarbete och säkra förbindelser oberoende av tid och rum.


Vi tryggar kritisk ledning av samhällsfunktioner samt IT-samhällets tjänster i alla lägen.
kuv-konesali-light
kuv-virve-mallit-2
Vi erbjuder trygga och driftsäkra ICT-tjänster för myndigheter och aktörer som fordrar driftsäkerhet.

Lägesbild och lägesstyrning

Krivat

Snabbare tillbaka i funktionsdugligt skick
Krivat effektiverar företagens samarbete vid omfattande störningar så att läget snabbare kan normaliseras. Krivat är en tjänsteplattform och en gemenskap, en verksamhetsmodell och en informationskanal för dem som ingår i den. Tjänsten är avsedd för organisationer med kritisk infrastruktur.

Johtotieto

Platsinformation av kablar
När du behöver uppgifter om var underjordiska kablar och ledningar eller luftledningar är placerade är Johtotieto din partner. Vid behov tar vår tjänst för gemensam visning en kabelvisare till ort och ställe till hjälp för grävaren. Såväl schaktningsföretag, kommuner, grävare, planerare och myndigheter litar på oss.


Virve som myndigheter och andra aktörer med ansvar för säkerheten kan använda för att kommunicera effektivt och tryggt.

Datakommunikation

Virve

Ett redskap för situationsstyrning och samarbete
Myndighetsradionätet Virve hjälper myndigheter och andra säkerhetsaktörer att kommunicera effektivt och säkert. Virve möjliggör samarbete mellan myndigheterna i det dagliga arbetet och i krissituationer också över organisationsgränserna.

Säkerhetsnätverk

Nätverk för hög beredskap
Vi säkerställer att information från myndigheter som är viktiga för Finlands säkerhet och från statens högsta ledning når fram i alla situationer. Vi är en nätverksoperatör för hög beredskap. Vår kompetens, vår infrastruktur och våra tjänster garanterar att det inte blir störningar i nätverket.

IP-tjänster

Tryggande av information på riksnivå
Erillisverkot erbjuder en kontrollerad datakommunikationsmiljö  för kundernas datasystemhelheter och användningen av dem från från punkt till punkt. Våra tjänster är en trådlös och en fast IP-tjänst, som finns att få i hela landet. Våra IP-tjänster innehåller säkra nätslussar till exempelvis andra kunders datasystem eller datalager. I våra tjänster betonas tillgänglighet och tryggande av information. Vi fungerar kostnadseffektivt utan att avkall på kvaliteten.

Terminaler

Verktyg för säker kommunikation
Fungerande verktyg är nyckeln till elyckad säkerhetskommunikation. Vi säljer och underhåller för TETRA-nät lämpliga radioterminaler som används bland annat i Virve-nätet. Vi har fullmakt att sköta försäljningen och underhållet av Airbus-radioterminaler i Finland.


Vi verkar som nätoperatör och har ansvar för nät- och infrastrukturtjänster med hög beredskapsgrad inom säkerhetsnätet för förvaltningen.

Maskinhallar

Tekniklokaler

Säkra tekniklokaler för krävande smak
Fungerande tekniklokaler tryggar säkerheten och underhållssäkerheten i samhället. Vi erbjuder säkra tekniklokaler, säkrade förhållanden och administrationstjänst dygnet runt för våra kunders data- och kommunikationssystem.

Kapacitetstjänster

En kontrollerad tjänst med hög informationssäkerhet
Våra kapacitetstjänster erbjuder myndigheters och andra säkerhetskritiska aktörers applikationer från punkt till punkt kontrollerad, virtualiserad server- och lagringskapacitet. Vi garanterar hög informationssäkerhet och helt inhemsk tjänsteadministration.


Vi erbjuder datorhallstjänster för säkerhetskritiska aktörer.