to top

Register- och dataskyddsbeskrivning

Suomen Erillisverkot Oy respekterar din integritet och har förbundit sig att skydda dina personuppgifter. Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att berätta för dig hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter när du uträttar ärenden hos oss. I beskrivningen finns också information om dina dataskyddsrättigheter.

DATASKYDDSBESKRIVNING – externa partner

 1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
 2. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR?
 3. SYFTET MED OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER
 4. DELNING AV INSAMLADE UPPGIFTER
 5. DATAÖVERFÖRING TILL TREDJE LÄNDER
 6. FÖRVARINGSTIDER
 7. HUR KAN DU UTÖVA DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?
 8. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

 

 1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Den personuppgiftsansvarige och den ansvariga för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna handling är:

 • Suomen Erillisverkot Oy

Om du har frågor om denna dataskyddsbeskrivning ber vi att du kontaktar oss per e-post på adressen tietosuoja@erillisverkot.fi.

 1. VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR?

Nedan berättar vi för dig vilka personuppgifter som gäller dig vi kan samla in och hur insamlingen sker. I punkt 3 hittar du ett diagram där vi specificerat syftena med insamlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter.

Vi kan samla in, använda, förvara och överföra olika typer av personuppgifter som vi grupperat på följande sätt:

 • Med Identifieringsuppgifter avses namn, födelsedatum, personbeteckning och andra individualiserande uppgifter.
 • Med Personbeteckning avses den beteckning som individualiserar en människa och som staten utfärdat.
 • Med Kontaktuppgifter avses e-post, telefonnummer, adress och andra uppgifter som vi kan använda för att nå dig.
 • Med Transaktionsuppgifter avses detaljerade uppgifter om ingångna avtal och betalda avgifter.
 • Med Profiluppgifter avses uppgifter om dina intressen, respons som du lämnat och svar på enkäter som du skickat samt uppgifter om ditt deltagande i våra evenemang.
 • Med Tekniska uppgifter avses din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, uppgifter om din webbläsare (typ och version), din tidszon och position, webbläsarens utvidgningstyp och -version, datorns operativsystem och plattform och andra tekniska anordningar som utnyttjas vid användning av vår webbplats.
 • Med Användningsuppgifter avses uppgifter som anger din växelverkan med vår webbplats och andra tjänster.
 • Med Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter avses dina preferenser som gäller mottagning av marknadsföring och dina andra kommunikationsinställningar.
 • Med Organisationsuppgifter avses uppgifter som gäller den organisation som du representerar.
 • Med Anmälningsuppgifter avses uppgifter om anmälningar till evenemang.
 • Med Kostuppgifter avses önskemål till oss om serveringen till exempel när du deltar i evenemang som vi ordnar.
 • Med Kameraövervakningsuppgifter avses inspelningar från kameraövervakning.
 • Med Logguppgifter avses uppgifter om användningen av informations- och kommunikationssystem.
 • Med Meddelandeuppgifter avses e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden.

Uppgifterna samlas direkt in från dig. Vi kan också få uppgifter om dig av din arbetsgivare eller av andra tredje parter.

När du använder vår webbplats eller våra tjänster kan vi automatiskt samla in Tekniska uppgifter samt Användningsuppgifter om utrustning som du använder, din bläddring och ditt bläddringsbeteende. Vi samlar in dessa uppgifter med hjälp av kakor och liknande teknik. Vi använder kakor endast om du gett ditt samtycke till dem, såvida det inte är fråga om tekniska kakor som är nödvändiga för webbplatsens funktion.

 1. SYFTET MED OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter endast på det sätt som lagen tillåter. Vi behandlar dina personuppgifter i följande situationer:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som vi ingått eller kommer att ingå med dig i enlighet med artikel 6(1)(b) i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse i enlighet med artikel 6(1)(c) i den allmänna dataskyddsförordningen eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i enlighet med artikel 9(2)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med artiklarna 6(1)(a) eller 9(2)(a) i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vår eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter i enlighet med artikel 6(1)(f) i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • Vi kan behandla uppgifter om din personbeteckning i enlighet med 29 § i dataskyddslagen eller när det finns en rättslig grund som specificeras i punkterna (i), (iii) och (iv). Vi kan överlåta din personbeteckning när det har avgörande betydelse för entydig individualisering eller om en myndighet begär att den ska överlåtas.

Nedan presenteras en tabell där vi beskriver alla syften i vilka vi kommer att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunder på vilka vi behandlar dina uppgifter. Vi har också beskrivit vårt berättigade intresse, om behandlingen bygger på denna rättsliga grund för behandlingen.

 

Syfte/Aktivitet Uppgiftstyp Behandlingsgrunden, inklusive motiveringar till åberopande av berättigat intresse
Administration av kontaktpersonernas kontaktuppgifter, inklusive:

·        Kartläggning av relevanta intressentgrupper och kontaktpersoner;

·        Lagring, förvaring och uppdatering av kontaktpersoners identifierings- och kontaktuppgifter

(A) Identifieringsuppgift

(C) Kontaktuppgift

(E) Profiluppgift

(H) Marknadsförings- och kommunikationsuppgift

(I) Organisationsuppgift

 

Vi har ett berättigat intresse att kartlägga kontaktpersoner som är relevanta för vår verksamhet och att administrera deras kontaktuppgifter. (GDPR 6.1.(f))
Administration av avtal (A) Identifieringsuppgift

(C) Kontaktuppgift

(D) Transaktionsuppgift

(I) Organisationsuppgift

 

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter när avtal ingås. (GDPR 6.1.(f))

Vi har också en juridisk skyldighet att behandla vissa uppgifter som uppkommer i anslutning till transaktioner, till exempel betalningsuppgifter, som också kan vara dina personuppgifter. (GDPR 6.1.(c))

Administration av projektpersonuppgifter (A) Identifieringsuppgifter

(I) Organisationsuppgift

 

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. (GDPR 6.1. (c))
Inriktad kommunikation (A) Identifieringsuppgifter

(C) Kontaktuppgifter

(E) Profiluppgift

(M) Logguppgifter

(N) Meddelandeuppgifter

(I) Organisationsuppgift

Behandlingen sker utifrån samtycke till detta ändamål. (GDPR 6.1. (a))
Organisering av evenemang, inklusive:

·        Sändning av evenemangsinbjudan;

·        Administration av anmälningar;

Administration av deltagarnas preferenser, till exempel uppgifter om kost

(A) Identifieringsuppgifter

(C) Kontaktuppgifter

(E) Profiluppgift

(H) Marknadsförings- och kommunikationsuppgift

(I) Organisationsuppgift

(J) Anmälningsuppgift

(K) Kostuppgift

(M) Logguppgifter

(N) Meddelandeuppgifter

Behandlingen sker utifrån samtycke till detta ändamål. (GDPR 6.1. (a))
Ordnande och utnyttjande av kundenkäter (A) Identifieringsuppgifter

(C) Kontaktuppgifter

(E) Profiluppgift

(M) Logguppgifter

(N) Meddelandeuppgifter

(I) Organisationsuppgift

Behandlingen är nödvändig för genomförandet av våra berättigade intressen. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkot har ett berättigat intresse att utveckla sina tjänster utifrån kundupplevelsen.

Ta kontakt med intressentgrupper (A) Identifieringsuppgifter

(C) Kontaktuppgifter

(E) Profiluppgift

(M)Logguppgifter

(N) Meddelandeuppgifter

(I) Organisationsuppgift

Behandlingen är nödvändig för genomförandet av våra berättigade intressen. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkot har ett berättigat intresse att informera viktiga intressentgrupper om situationen i affärsverksamheten.

Sändning av nyhetsbrev och annan marknadsföring (A) Identifieringsuppgifter

(C) Kontaktuppgifter

(E) Profiluppgift

(H) Marknadsförings- och kommunikationsuppgift

(I) Organisationsuppgift

Vi har ett berättigat intresse att skicka relevant marknadsföring till dig. (GDPR 6.1.(f))
Uppgörande, utnyttjande och administration av säkerhetsutredningar (A) Identifieringsuppgifter

(B) Personbeteckning

(I) Organisationsuppgift

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. (GDPR 6.1. (c))
Kommunikation per e-post eller på webbplatsen eller på andra elektroniska plattformar (A) Identifieringsuppgift

(C) Kontaktuppgift

(E) Profiluppgift

(H) Marknadsförings- och kommunikationsuppgift

(I) Organisationsuppgift

Vi har ett berättigat intresse att kommunicera med dig. (GDPR 6.1.(f))
Administration och skydd av vår webbplats (inklusive felbestämning, analys av data, testning och administration av systemet) (A) Identifieringsuppgift

(C) Kontaktuppgift

(F) Teknisk uppgift

(G) Användningsuppgift

Behandlingen är nödvändig för att genomföra våra berättigade intressen att tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, garantera nätsäkerheten och förhindra bedrägerier. (GDPR 6.1.(f))
Användning av dataanalys för att utveckla webbplatsen, tjänsten, marknadsföringen, uträttandet av ärenden och kundupplevelsen (F) Teknisk uppgift

(G) Användningsuppgift

(I) Organisationsuppgift

Behandlingen är nödvändig för genomförandet av vårt berättigade intresse att hålla vår webbplats aktuell och meningsfull, utveckla vår verksamhet och förbättra vår marknadsföringsstrategi. (GDPR 6.1.(f))

Vi använder kakor – andra än absolut nödvändiga tekniska kakor – endast om du gett ditt samtycke till dem. (GDPR 6.1.(a))

Inriktat tillhandahållande av relevant marknadsföring, reklam och webbplatsinnehåll på vår och tredje parters webbplatser samt mätning av reklamens effektivitet. (A) Identifieringsuppgift

(C) Kontaktuppgift

(E) Profiluppgift

(F) Teknisk uppgift

(G) Användningsuppgift

(H) Marknadsförings- och kommunikationsuppgift

(I) Organisationsuppgift

Vi har ett berättigat intresse att besluta om vår marknadsföringsstrategi och inrikta vår marknadsföring på att den lämpar sig för dina intressen. (GDPR 6.1.(f))

Vi använder andra kakor än nödvändiga kakor endast om du gett ditt samtycke till det. (GDPR 6.1.(a))

     
Kameraövervakning i våra lokaler eller i kundlokalen inriktad på den personuppgiftsansvariges produktionssystem. (L) Kameraövervakningsuppgift Behandlingen är nödvändig för genomförandet av våra berättigade intressen. (GDPR 6.1. (f))

Erillisverkot har ett berättigat intresse att skydda sin egendom och sina data.

 

 1. DELNING AV INSAMLADE UPPGIFTER

Vi kan överlämna dina uppgifter till tredje parter i de följande situationerna:

 • När det är nödvändigt för de syften som räknas upp i punkt 3.
 • Till offentliga myndigheter, skattemyndigheten eller verkställighetsmyndigheter eller i övrigt då lagen kräver det.
 • Till en revisorssammanslutning för revision.
 • Vi kan ställa in kakor på vår webbplats och samla in eller överföra data till tredje parter. Vi ber att du tar del av beskrivningen om kakor och inställningarna för kakor på vår webbplats för att få information om dessa tredje parter och om de syften i vilka uppgifter samlas in. Vi använder andra kakor än nödvändiga kakor endast om du gett ditt samtycke till det.
 • Till person eller sammanslutning som förvärvar hela eller en del av vårt bolag eller av aktierna i bolaget eller av vår egendom eller med vilken vi kommer att fusionernas.
 • När vi uppriktigt är övertygade om att överlåtelsen av uppgifter är nödvändig för att åtnjuta våra rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk, garantera din eller andras säkerhet, undersöka bedrägeri eller besvara begäran från statsförvaltningen.

Vi delar uppgifter, inklusive personuppgifter, till pålitliga tredje serviceleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra anvisningar. Sådana tjänster är till exempel hostingtjänster, administration och drift av IT-system, kommunikation, planering och genomförande marknadsföring, kundservice, behandling av betalningar, analys och andra tjänster. Tredje serviceleverantörer kan ha åtkomst till eller möjlighet att behandla personuppgifter så att de kan tillhandahålla oss sådana tjänster som nämns ovan. Tredje parter får inte utnyttja dina personuppgifter för andra syften än de syften som anknyter till de tjänster som de tillhandahåller. Vi har ingått avtal om behandling av uppgifter med de aktuella tredje parterna.

 1. DATAÖVERFÖRING TILL TREDJE LÄNDER

Vi överför inte dina uppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om vi inte har säkerställt att överföringen uppfyller kraven i kapitel V i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vissa tredje serviceleverantörer som vi anlitar är förlagda till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I anslutning till behandling av personuppgifter som de utför överförs naturligtvis personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att dina personuppgifter ska få tillräckligt skydd har vi säkerställt att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits i sådana situationer för att säkra att överföringen sker tryggt. Sådana skyddsåtgärder är bland annat Europeiska kommissionens beslut om en tillräcklig dataskyddsnivå eller de standardklausuler som kommissionen fastställt separat.  Dessa åtgärder anses ge uppgifterna samma skydd som de får inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om du vill ha mer information om personuppgiftsbiträden som finns i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om de säkerhetsåtgärder som vi vidtagit för att säkerställa dataöverföringarnas kontinuitet, kontakta oss per e-post på adressen tietosuoja@erillisverkot.fi.

 1. FÖRVARINGSTIDER

Vi förvarar personuppgifter som vi samlat in så länge vi har ett gällande berättigat intresse eller skyldighet att förvara uppgifterna. När ett sådant berättigat intresse eller en skyldighet att förvara uppgifterna upphör, avlägsnar eller anonymiserar vi dina personuppgifter.

Transaktionsuppgifter förvarar vi för bokföringen och beskattningen i 6 år från utgången av det år då transaktionen senast genomfördes.

Profiluppgifter samt Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter förvaras i högst 2 år från den senaste användningen.

Anmälnings- och Kostuppgifter förvaras så länge som de är nödvändiga för att ordna evenemanget i fråga.

Tekniska uppgifter och Användningsuppgifter förvaras i 24 månader från insamlingen av uppgifterna.

Uppgifterna kan också förvaras en längre tid om vi har en lagstadgad skyldighet att förvara uppgifterna eller om uppgifterna är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk vid rättsligt förfarande.

 1. HUR KAN DU UTÖVA DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER?

Du har flera olika rättigheter som gäller dina personuppgifter. Nedan hittar du en sammanfattning av dessa rättigheter och information om hur du kan utöva dessa rättigheter och om de begränsningar som anknyter till dem.

Under vissa förutsättningar har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter. Med stöd av denna rättighet kan du få en kopia av alla dina personuppgifter som vi förvarar och säkerställa att vi behandlar dessa uppgifter på det sätt som föreskrivs i lag.
 • Rätt att rätta dina personuppgifter. Med stöd av denna rättighet kan du begära att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som gäller dig.
 • Rätt att radera dina personuppgifter. Med stöd av denna rättighet kan du begära att vi raderar eller flyttar personuppgifter när det inte längre finns en lämplig grund för behandlingen av uppgifterna.
 • Rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter när behandlingsgrunden är vårt (eller tredje parts) berättigade intresse och du har en grund som anknyter till en specifik personlig situation att göra invändning mot behandlingen av uppgifterna. Du har också alltid rätt att motsätta dig användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföringssyften.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Med stöd av denna rättighet kan du begära att vi slutar behandla dina uppgifter till exempel för den tid att du säkerställer att uppgifterna eller behandlingsgrunden är riktiga.
 • Rätt att flytta dina personuppgifter mellan system.
 • Om behandlingen endast bygger på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallandet av samtycke påverkar dock inte lagligheten av sådan behandling av personuppgifter som utförts utifrån ditt samtycke innan du återkallat ditt samtycke.

Om du vill utöva något av de rättigheter som nämns ovan, kontakta oss per e-post på adressen tietosuoja@erillisverkot.fi. Vi uppfyller din begäran i enlighet med dataskyddslagstiftningen efter att du tagit kontakt.

Du har rätt att lämna en anmälan till den nationella dataombudsmannen om du är missnöjd med det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter. I Finland kan anmälan göras till Dataombudsmannens byrå på adressen https://tietosuoja.fi/sv/anmalan-till-dataombudsmannen.

 1. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Denna dataskyddsbeskrivning kan vid behov uppdateras så att den är förenlig med ändrade rättsliga och funktionella krav. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att få information om våra uppdaterade dataskyddsförfaranden.