Dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning som avses i 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/99).

Erillisverkot.fi

1. Personuppgiftsansvarig
Suomen Erillisverkot -koncern
Teknikvägen 4 B
PB 357
02151 Esbo
tfn 0294 440 500

2. Person som ansvarar för registerärenden och kontaktinformation
Suomen Erillisverkot Oy, Kommunikation och marknadsföring
Katariina Salmisalo
fornamn.efternamn-efternamn@erillisverkot.fi
tfn 0294 440 500

3. Registrets namn
Erillisverkkots register för kommunikation med intressentgrupper. Samar-bets/kommunikationsregister.

4. Syftet med behandling av personuppgifter
I registret förs uppgifter om Suomen Erillisverkot koncernss kontaktpersoner i existerande och eventuella kund/samarbetsföretag. Med företag avses här också sammanslutningar.

Kontaktuppgifter används vid skötseln av kund- och samarbetsrelationer. Uppgifterna an-vänds i enlighet med personuppgiftslagen.

5. Registrets datainnehåll
I registret lagras bland annat följande slags uppgifter:

• Personens för- och efternamn samt kontaktinformation
• Kontaktlogg
• Postningslistor, (exempelvis nyhetsbrev).

6. Regelmässiga uppgiftskällor
De uppgifter som lagras i registret fås regelbundet av:

• Företag och personer själva
• Andra behöriga offentliga källor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte till utomstående.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter utlämnas inte till tredje parter. Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

9. Principer för skyddet av registret
Nyttjanderätten av registret förutsätter personligt användarnamn och lösenord, som bevil-jas endast personer som hör till den personuppgiftsansvarigas personal. Registret är skyddat mot utomstående användning och användningen av uppgifterna övervakas.

10. Den registrerades rätt att förbjuda behandling
Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvariga att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska göras skriftligt och riktas till den person som ansvarar för registerärenden.

11. Den registrerades granskningsrätt 
Den registrerade har rätt att granska uppgifter som i registret har lagrats om honom eller henne själv. Begäran om granskning ska göras skriftligt och riktas till den person som an-svarar för registerärenden.

12. Rättelse av uppgift
Den personuppgiftsansvariga rättar, raderar eller kompletterar på den registrerades yr-kande personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska för att rätta uppgiften själv kontakta den person som svarar för den personuppgiftsansvarigas registerärenden.