Etusivu Uutishuone Rekisteriseloste
valikko
Uutishuone

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Erillisverkot.fi

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Erillisverkot.fi-verkkosivut

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Erillisverkot Oy
Tekniikantie 4 B
PL 357
02151 Espoo
puh. 0294 440 500

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
Suomen Erillisverkot Oy, Viestintä ja markkinointi
Katariina Salmisalo
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
puh. 0294 440 500

3. Rekisterin nimi
Erillisverkkojen sidosryhmäviestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Tietoja käsitellään henki-lötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
• Yhteysloki
• Postituslistat, (esimerkiksi uutiskirjeet)
• Palveluiden käyttö

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
• Muista asianmukaisista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuo-lelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulko-puoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekis-teröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasiois-ta vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.Rekisteri- ja tietosuojaseloste Erve Uutiset -verkkomedia

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Erve Uutiset -verkkomedia (https://erveuutiset.erillisverkot.fi/)

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Erillisverkot Oy
Tekniikantie 4 B
PL 357
02151 Espoo
puh. 0294 440 500

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
Suomen Erillisverkot Oy, Viestintä ja markkinointi
Katariina Salmisalo
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi
puh. 0294 440 500

3. Rekisterin nimi
Erillisverkkojen sidosryhmäviestintärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Suomen Erillisverkot Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakas/yhteistyöyritysten yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä.

Yhteystietoja käytetään asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoidossa. Tietoja käsitellään henki-lötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

• Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot
• Yhteysloki
• Postituslistat, (esimerkiksi uutiskirjeet)
• Palveluiden käyttö

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

• Yritykseltä ja henkilöltä itseltään
• Muista asianmukaisista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuo-lelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulko-puoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkas-tuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekis-teröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasiois-ta vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

NPS-kyselyt

Teemme verkkomediassamme/verkkosivustoillamme NPS-kyselyjä, joihin vastaamisesta järjestelmään kertyy IP-osoitetieto. Emme käytä tietoa markkinointitarkoituksiin tai kerää järjestelmän avulla henkilötietoja.

Tietoa evästeistä
Suomen Erillisverkot Oy käyttää palveluissaan evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kävijää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla ja tunnistamiseen tarvitaankin aina viranomaisten erikseen antama lupa. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Sivustolla vierailemalla kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista, jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli käyttäjä päättää estää evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Suomen Erillisverkot Oy:n tarjoamia verkkopalveluja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hyödynnämme Google Analytics ja Akamai Media Analytics Solutionsia live- ja tallenne-webcast-toteutusten yhteydessä mm. katsojalukujen ja niiden vaihteluiden sekä lähetysten laadun seurantaan mm. lähetyksen aikana.  Lue lisää Akamai Media Analytics Solutionsin tietojen käsittelystä: https://www.akamai.com/uk/en/products/media-delivery/media-analytics.jsp

Evästetietojen käyttöön saattaa liittyä uutta lainsäädäntöä tai viranomaisohjeita. Muutamme käytänteitä uusien lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.Register- och dataskyddsbeskrivning

Register- och dataskyddsbeskrivning som avses i 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/99).

Erillisverkot.fi

1. Personuppgiftsansvarig
Suomen Erillisverkot Oy
Teknikvägen 4 B
PB 357
02151 Esbo
tfn 0294 440 500 

2. Person som ansvarar för registerärenden och kontaktinformation
Suomen Erillisverkot Oy, Kommunikation och marknadsföring
Katariina Salmisalo
fornamn.efternamn-efternamn@erillisverkot.fi
tfn 0294 440 500 

3. Registrets namn
Erillisverkkots register för kommunikation med intressentgrupper. Samar-bets/kommunikationsregister.

4. Syftet med behandling av personuppgifter
I registret förs uppgifter om Suomen Erillisverkot Oy:s kontaktpersoner i existerande och eventuella kund/samarbetsföretag. Med företag avses här också sammanslutningar.

Kontaktuppgifter används vid skötseln av kund- och samarbetsrelationer. Uppgifterna an-vänds i enlighet med personuppgiftslagen.

5. Registrets datainnehåll
I registret lagras bland annat följande slags uppgifter:

• Personens för- och efternamn samt kontaktinformation
• Kontaktlogg
• Postningslistor, (exempelvis nyhetsbrev).

6. Regelmässiga uppgiftskällor
De uppgifter som lagras i registret fås regelbundet av:

• Företag och personer själva
• Andra behöriga offentliga källor.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte till utomstående.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter utlämnas inte till tredje parter. Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

9. Principer för skyddet av registret
Nyttjanderätten av registret förutsätter personligt användarnamn och lösenord, som bevil-jas endast personer som hör till den personuppgiftsansvarigas personal. Registret är skyddat mot utomstående användning och användningen av uppgifterna övervakas.

10. Den registrerades rätt att förbjuda behandling
Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvariga att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska göras skriftligt och riktas till den person som ansvarar för registerärenden.

11. Den registrerades granskningsrätt 
Den registrerade har rätt att granska uppgifter som i registret har lagrats om honom eller henne själv. Begäran om granskning ska göras skriftligt och riktas till den person som an-svarar för registerärenden.

12. Rättelse av uppgift
Den personuppgiftsansvariga rättar, raderar eller kompletterar på den registrerades yr-kande personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade ska för att rätta uppgiften själv kontakta den person som svarar för den personuppgiftsansvarigas registerärenden.Description of file and the protection of data

Description of file and the protection of data in accordance with sections 10 and 24 of the Personal Data Act.

Erillisverkot.fi

1. Data controller
Suomen Erillisverkot Oy
Tekniikantie 4 B
PO Box 357
FI-02151 Espoo
tel. +358 (0)294 440 440 500

2. Data Protection Officer and contact information
Suomen Erillisverkot Oy, Communications and marketing
Katariina Salmisalo
forename.surname-surname@erillisverkot.fi
tel. +358 (0)294 440 440 500

3. Name of file
Erillisverkko’s stakeholder register. cooperation/communications register.

4. Purpose of processing personal data
Any existing and possible personal data of customers/partner companies of Erillisverkot Oy is kept on the file. Herein, ‘company’ also refers to organisations in general.

Contact information is used in the management of customer and collaborative relation-ships. Data is processed in compliance with the Personal Data Act.

5. Data content of file
Data such as the following is recorded in the file:

• The forename, surname and contact information of the person
• Contact log
• Mailing lists, (such as bulletins).

6. Regular data sources
The following data is regularly recorded in the file:

• Data from the company and person in question
• Data from other relevant public sources.

7. Regular handovers of data
Data is not handed over to third parties.

8. Transfer of data outside the EU or ETA
Data is not handed over to third parties. No data is transferred outside the EU or ETA area.

9. Principles behind data protection of file
A user ID and password are required in order to use the file, which are only granted to employees of the data controller. The file is protected from use by third parties and the use of the data is monitored.

10. Right of restriction
Data subjects have the right to restrict the processing of data related to them. They can ex-ercise this right in writing, addressed to the Data Protection Officer.

11. Right of access
Data subjects have the right of access to data related to them on the file. They can request right of access in writing, addressed to the Data Protection Officer.

12. Rectification
Upon the request of the data subject, the controller must rectify, erase or complement any register data which is erroneous, incomplete or outdated with regard to the purpose of processing data. The data subject must contact the data controller’s Data Protection Officer with regard to rectifying data.